Kategoria: Spotkania i szkolenia

Bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych organizuje w dniach 15-17 września w Bielsku-Białej bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności” dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Po udziale w warsztatach zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu na rzecz lokalnej społeczności.

Ramowy program warsztatów, regulamin udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.

Załącznik:

Zaproszenie na warsztaty_Slaskie_FIO_2017

Przedłużenie rekrutacji na seminarium „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji uczestników na seminarium pt. „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”, podczas którego zostanie zaprezentowana i omówiona (w odniesieniu do dobrych praktyk z województwa śląskiego i dolnośląskiego) następująca tematyka:

  • Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem,
  • Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej.

czytaj dalej o: Przedłużenie rekrutacji na seminarium „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

Relacja z konferencji inaugurującej Tydzień Ekonomii Społecznej

19 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej w województwie śląskim. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach spotkały się osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem – w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Konferencja zgromadziła również liczne grono studentów Uniwersytetu.

Spotkanie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników oraz prelegentów, a także stanowiło okazję do omówienia kierunków rozwoju i praktycznych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związanych z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej.

W trakcie konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia pierwszego w województwie śląskim certyfikatu „Zakup prospołeczny” i podpisanie umowy licencyjnej, umożliwiającej posługiwanie się ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej. Certyfikat trafił do Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, na ręce jego Dyrektora – Dezyderiusza Szwagrzaka. Potwierdza on wysoką jakość usług świadczonych przez ZAZ. Gratulujemy i życzymy sukcesów marketingowych!

Idea znaku powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi. Mogą się o niego ubiegać m.in.: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia. Więcej informacji nt. certyfikacji znajduje się tutaj.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otworzyła ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, który trwał do 23 czerwca 2017 r. (szczegóły na: es.rops-katowice.pl). Wydarzenie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Poniżej zamieszczamy prezentacje wszystkich prelegentów konferencji:


Relacja z Turnieju gry planszowej Ekonomia Społeczna

W trzecim dniu Tygodnia Ekonomii Społecznej, czyli w środę 21 czerwca 2017 r. w Katowicach został rozegrany Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”. Turniej organizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza.

W turnieju wzięło udział 9 pięcioosobowych drużyn złożonych z przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drużyny rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w której zarządzały jednym z 5 podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielnią inwalidów, spółdzielnią socjalną, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej lub fundacją. Każdy z graczy drużyny wcielił się w jedną z pięciu postaci, biorących czynny udział w zarządzaniu podmiotem: szefa organizacji, finansisty, marketingowca, koordynatora prac i kadrowca. Działając w trybie kooperacyjnym, gracze uzgadniali ze sobą i podejmowali decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej.

Uczestnicy mocno zaangażowali się w rozgrywki, a uzyskane przez drużyny wyniki punktowe były naprawdę wysokie. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki turnieju:

– w kategorii szkół:

I miejsce: drużyna Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

II miejsce: drużyna III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic

III miejsce ex-aequo: drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gliwic i drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

IV miejsce: drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Mikołowa

 – w kategorii OWES:

I miejsce: drużyna Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

II miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego

III miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodniego

IV miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Zachodniego

Dziękujemy za wspólną zabawę i gratulujemy dobrych wyników!


Uczestnicy Forum dyskutowali na temat przywracania osób niepełnosprawnych do aktywnego życia

2 czerwca 2017 r. odbyło się Forum Międzysektorowe na temat „Przywracanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia – praca z beneficjentem i jego rodziną” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Spotkanie poprowadziła Pani Bożena Dorożyńska omawiając potrzeby, możliwości i ograniczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Prelegentka przedstawiła także sposoby współpracy z rodziną, interakcje i zależności, jakie w niej zachodzą oraz spojrzenie na rodzinę niepełnosprawnego jako system. Co więcej, przybliżyła sposoby realizacji celów, jakie powinny spełniać podmioty reintegracyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Do dyskusji w drugiej części Forum włączyły się przedstawicielki Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic, Panie: Sonia Rzeczkowska, Agata Gnat i Agnieszka Budzyńska. Przedstawiły one działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym rolę samorządów oraz działań OWES na rzecz włączania podmiotów reintegracyjnych. Omówione zostały kwestie definicji, konwencji i praw osób niepełnosprawnych o także cele, efekty, przebieg oraz działania i zadania projektu „Śląskie bez barier” realizowanego właśnie przez to stowarzyszenie.


 

Załączniki:

Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, objętej Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Odbędzie się ona 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera.

Do udziału zapraszamy osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem, w tym m.in. przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu, instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów, w gronie których zostaną omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Konferencja przyczyni się także do zacieśnienia i rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, jak i w jego otoczeniu. czytaj dalej o: Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Odbyło się seminarium „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Pod hasłem „Kreowania środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” odbyło się kolejne seminarium, zorganizowane 23 maja 2017 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Wzięli w nim udział przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Pierwszą część spotkania nt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzili Łukasz Gorczyński Tomasz Pawłowski, na co dzień związani ze śląskim sektorem ekonomii społecznej. Przybliżyli oni regulacje prawne dotyczące powyższego obszaru tematycznego, kwestie definicyjne, czynniki wpływające na to, że ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne stanowią szansę na aktywizację  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także prawne podstawy współpracy samorządu z organizacjami, kwestię zlecania zadań publicznych, korzystania z narzędzi w postaci inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego, pożyczek, gwarancji, poręczeń i in.

Drugi moduł – prowadzony przez Barbarę Kunysz-Syrytczyk – dotyczył społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i stanowił okazję do omówienia regulacji prawnych z zakresu promowania i realnego wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych.  W tej części spotkania zaprezentowano i przedyskutowano m.in. unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, aspekty społeczne – przykłady ich uwzględniania, etapy zamówień publicznych, które zawierają jeden lub kilka aspektów społecznych.

Kolejne seminarium – „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu” – już 27 lipca br. Szczegółowe informacje, ramowy program i formularz zgłoszeniowy pojawią się już wkrótce na stronie es.rops-katowice.pl. Zapraszamy do udziału!

Załączniki:


 

 

Już wkrótce Tydzień Ekonomii Społecznej w województwie śląskim!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotami ekonomii społecznej zapraszają na organizowany po raz pierwszy w województwie śląskim tydzień poświęcony ekonomii społecznej.

Tydzień Ekonomii Społecznej to szereg różnorodnych wydarzeń zaplanowanych od 19 do 23 czerwca 2017 r., których motywem przewodnim będzie ekonomia społeczna. W programie:

19 czerwca: Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Tydzień Ekonomii Społecznej rozpocznie konferencja organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Przeznaczona jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, świata nauki.

Program i rejestracja już wkrótce na stronie internetowej.

20 czerwca: Targi Ekonomii Społecznej

We wtorek na katowickim Rynku podmioty ekonomii społecznej będą oferowały szeroką gamę swoich produktów i usług, m.in.: wyroby ceramiczne, wiklinowe i drewniane, kartki okolicznościowe i wyroby papierowe, biżuterię ręcznie robioną, ozdoby z filcu, torby oraz dużo więcej. Zapraszamy do korzystania z oferty – lista wystawców będzie dostępna na stronie internetowej.

21 czerwca: Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”

W ubiegłym roku ROPS wydał grę edukacyjną, która w atrakcyjny sposób przekazuje podstawową wiedzę o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Teraz gracze będą mieli możliwość zmierzenia się w turnieju organizowanym we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną.

5-osobowe drużyny będą rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w trakcie której będą podejmowały decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej. Czyja strategia doprowadzi do najlepszych wyników? Czy uda się zapewnić zrównoważony rozwój organizacji?

22 czerwca: Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej

W czwartek wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają zainteresowanych na „Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej”, podczas którego będzie można zapoznać się z szeroką ofertą usług i wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym dniu również wybrane podmioty ekonomii społecznej zachęcają do odwiedzin i poznania ich działalności.

Lista OWES i PES, które można odwiedzić już wkrótce na stronie internetowej.

23 czerwca: Impreza plenerowa „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”

Wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej naszego regionu, zapraszamy wszystkich młodszych i starszych na imprezę plenerową „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”, która kończy Tydzień Ekonomii Społecznej. Przewidziano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w szczególności seniorów. Impreza organizowana jest we współpracy z Fundacją Park Śląski, przy Alei Głównej na terenie Parku.

Szczegóły wkrótce na stronie internetowej.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia aktualności o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej na stronie: es.rops-katowice.pl.

Zaproszenie na Forum dotyczące przywracania osób niepełnosprawnych do aktywnego życia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Przywracanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia – praca z beneficjentem i jego rodziną” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej), jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej a także wszystkich organizacji współpracujących i działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w piątek 2 czerwca 2017 r. w Katowicach w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 D (w godzinach 9:00 – 15:20). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum rozpocznie wystąpienie na temat „Niepełnosprawny uczestnik w podmiotach reintegracyjnych, czyli charakterystyka potrzeb, możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych” poprowadzone przez Panią Bożenę Dorożyńską – prezes Śląskiego Stowarzyszenia oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ad Vitam Dignam” dla osób chorych psychicznie; współtwórcę, realizatora i koordynatora programów w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i rehabilitacji psychiatrycznej.

W dalszej części spotkania przewidziano wymianę doświadczeń i dyskusję na temat relacji interpersonalnych pomiędzy osobą niepełnosprawną, rodziną a podmiotem reintegracyjnym. Omówione zostaną efektywne narzędzia komunikowania się z dorosłymi opiekunami osób niepełnosprawnych, a także sposoby tworzenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę w obrębie sektora ekonomii społecznej i z instytucjami spoza sektora.

Druga część Forum poprowadzona zostanie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic. Prelegent poruszy temat reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności skuteczności i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 31.05.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Załączniki:

Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w Katowicach.

Pierwszą część spotkania pt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzą Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, trenerzy związani zawodowo z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także twórcy fundacji Trzeci.org. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką partnerstw lokalnych, w tym: szanse na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, podstawy współpracy finansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym czy przykłady partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. czytaj dalej o: Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”