Kategoria: Spotkania i szkolenia

Konsultacje projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

2 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  Jego aktualizacja wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Konsultacje potrwają do 23 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje, w tym projekt KPRES oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne tutaj.

W związku z konsultacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00–14.00 w Warszawie. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt aktualizacji Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej, jak również odbędzie się dyskusja nt. projektu. Podsumowane zostaną także cztery dwudniowe spotkania makroregionalne o charakterze pre-konsultacji aktualizacji KPRES, zorganizowane w ramach projektu SIRES (Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej).

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu mija 12 lipca br. Program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Doradztwo specjalistyczne 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2018

Ekonomia społeczna w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

28 maja 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST (OWES Centralno-Wschodni) przygotował zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości społecznej dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zajęcia odbyły się

równolegle w 2 grupach, trenerzy (Sonia Rzeczkowska i Krzysztof Hołyński – OWES MOST) omówili krótko system wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujący w województwie śląskim oraz podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością społeczną. W dalszej części zajęć skupili się na przybliżeniu osadzonym form prawnych przedsiębiorstw społecznych, m.in. ich wad i zalet, sposobu zakładania. Istotnym elementem programu było przedstawienie oferty OWES-ów w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i biznesowych, a także udzielania wsparcia finansowego dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych. Zajęcia prowadzone były w ciekawej formule, umożliwiającej aktywny udział uczestników i zadawanie licznych pytań.

Przeprowadzenie zajęć możliwe było dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu trenerów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST oraz pracowników Zakładu Karnego w Wojkowicach.


W Częstochowie odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej

27 maja 2018 r. w Częstochowie na Promenadzie im. Czesława Niemena odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej. W tym roku w imprezę organizowaną przez Miasto Częstochowę wraz z Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Podczas Pikniku swoją działalność zaprezentowało ok. 60 podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie Częstochowy. Program obfitował w liczne atrakcje, znalazły się w nim m.in.:

 • prezentacje lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz częstochowskich Rad Dzielnic,
 • występy sceniczne – taneczne i wokalne,
 • wystawa prac malarskich,
 • liczne atrakcje dla dzieci – gry i zabawy,
 • pokazy tematyczne – sportów walki, plastyczne itp.,
 • bezpłatna woda z saturatora zapewniona przez Częstochowskie Wodociągi,
 • bezpłatne mierzenie ciśnienia,
 • pokaz psów rasowych,
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele innych.

Dla mieszkańców przygotowano liczne niespodzianki, w tym m.in. konkurs pn. „Najatrakcyjniejsze stoisko NGO” z wyjątkowymi nagrodami. Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania działalności częstochowskich podmiotów mieszkańcom miasta, a jednocześnie do nawiązania kontaktów i trwałej współpracy.


Podmioty reintegracyjne zintegrowały się na Konwencie

Za nami dwudniowy Konwent podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, który zgromadził w Wiśle kilkudziesięciu przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor ROPS Bożena Borowiec, która po przywitaniu uczestników oraz przybliżeniu idei i planu konwentu przekazała głos gościowi specjalnemu – europosłowi Markowi Plurze. Opowiedział on o nowych rozwiązania prawnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej, w szczególności o akcie o dostępności towarów i usług, karcie mobilności, strategii Europa bez barier 2020-2030 oraz wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w UE.

Następnie członkowie prezydium kończącej swoją pierwszą kadencję Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych: Grzegorz Żymła i Patrycja Rojek podsumowali dotychczasową działalność, zdając zgromadzonym krótkie sprawozdanie z najważniejszych inicjatyw, w które włączała się Rada w ciągu minionych dwóch lat. Po podsumowaniu przyszła pora na przypomnienie zasad głosowania w wyborach członków II kadencji Rady oraz prezentacje zgłoszonych kandydatów. Głosowanie przebiegło sprawnie i po przerwie rozpoczęto blok wystąpień zaproszonych gości.

O wsparciu rodzin z osobami niepełnosprawnymi w kontekście programu „Za życiem” szczegółowo opowiedziała Bogusława Kuczyńska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przybliżyła założenia programu, przekazała dane na temat jego dotychczasowej realizacji oraz plany rozwoju.

Możliwości wykorzystania środków unijnych na programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwój i tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych były przedmiotem wystąpienia zastępcy dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – Jarosława Ligasa. Uczestnicy zostali poinformowani o planowanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie.

Prezentacja dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Grzegorza Sikorskiego o obecnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych stała się bazą do rozważań na temat roli i zadań podmiotów reintegracyjnych w obliczu rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i konieczności pracy z najtrudniejszymi do zaktywizowania grupami klientów.

Doceniając trud codziennej pracy kadry podmiotów reintegracyjnych, Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Małgorzata Ochęduszko-Ludwik podziękowała zgromadzonym za zaangażowanie i serce wkładane w poprawę jakości życia osób, do których kierują swoje działania. Wręczyła również podziękowania członkom pierwszej kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych za ich dotychczasową pracę. Tuż po tej uroczystej chwili zostały ogłoszone wyniki wyborów członków II kadencji. Pierwszy dzień Konwentu zakończyła dyskusja na temat oczekiwanych przez podmioty reintegracyjne obszarów wsparcia ze strony samorządu województwa.

Drugi dzień Konwentu poświęcono pracy w formule warsztatowej w dwóch grupach: CIS-ów i KIS-ów oraz ZAZ-ów i WTZ-ów. Głównymi obszarami dyskusji były wyzwania, jakie obecna sytuacja na rynku pracy stawia przed podmiotami reintegracyjnymi, zmiany legislacyjne, które wpływają na ich funkcjonowanie, sposoby finansowania działań i problemy z tym związane, a także pomysły na rolę ROPS-u we wspieraniu podmiotów reintegracyjnych. Warsztaty stanowiły również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Konwent podmiotów reintegracyjnych został zorganizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Skład II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych:

 1. Agnieszka Bednarz – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
 2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
 3. Wojciech Kulesza – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny)
 4. Zbigniew Nowakowski – Zakład Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny)
 5. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
 6. Patrycja Rojek – Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (subregion centralny)
 7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny)
 8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy)

 

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych – lista kandydatów

W związku z organizowanymi wyborami do II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych publikujemy listę kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 8 maja 2018 r. wraz z reprezentantami zgłoszonym przez Śląskie Forum WTZ.

Lista kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Przypominamy, że wybory do Rady odbędą się podczas Konwentu podmiotów reintegracyjnych organizowanego w dniach 21-22 maja br. w Wiśle w Hotelu „Pod Jedlami”. Rekrutacja dla uczestników została ogłoszona w poprzedniej informacji na stronie:

http://es.rops-katowice.pl/rekrutacja-na-konwent-podmiotow-reintegracyjnych/

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w konwencie, podczas którego odbędą się wybory do Rady, dopuszcza się oddanie głosu w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów). Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS na adres: des@rops-katowice.pl w terminie do 11 maja, a głosowanie w tym trybie będzie możliwe do 17 maja br.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do Rady oraz Konwentu podmiotów reintegracyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Ekonomia społeczna w śląskich szkołach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza śląskie szkoły do udziału w II edycji cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej. Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży tematyki ekonomii społecznej w sposób najbardziej przyjazny, tj. z wykorzystaniem metody „nauka poprzez zabawę”. Zajęcia organizowane w ramach cyklu oparte są na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

http://es.ropskatowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl  do 17 maja 2018 r. Zgłoszenie powinno uwzględniać  nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Z wybranymi szkołami przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

Dodatkowych informacji udziela Pani Edyta Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Rekrutacja na Konwent podmiotów reintegracyjnych

W dniach 21-22 maja 2018 r. w Wiśle w hotelu „Pod Jedlami” odbędzie się Konwent podmiotów reintegracyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu reprezentantów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

W trakcie spotkania swoją dotychczasową działalność zaprezentuje Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, a także odbędą się wybory członków Rady II kadencji. Jednocześnie będzie ono stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoją szeroko rozumiane jednostki reintegracji społeczno-zawodowej. Służyć temu będą zarówno prelekcje przewidziane w pierwszym dniu Konwentu, jak i warsztaty dla CIS-ów i KIS-ów oraz ZAZ-ów i WTZ-ów zaplanowane na drugi dzień. Ramowy program Konwentu znajduje się poniżej.

Naszym gościem podczas Konwentu będzie europoseł Pan Marek Plura, który przybliży uczestnikom tematykę nowych rozwiązań prawnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej, w tym: aktu o dostępności towarów i usług, karty mobilności, strategii Europa bez barier 2020-2030 oraz wdrażania Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w UE.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie są proszone o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, a następnie jego wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i dostarczenie do siedziby ROPS. Rekrutacja prowadzona będzie do 16 maja 2018 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestnika.

Zasady zgłaszania kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, udziału w wyborach oraz Regulamin wyborów zostały przedstawione w poprzedniej informacji na stronie:

http://es.rops-katowice.pl/nabor-kandydatow-do-ii-kadencji-slaskiej-rady-podmiotow-reintegracyjnych/

Konwent podmiotów reintegracyjnych jest organizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Dodatkowe informacje na temat Konwentu oraz wyborów do Rady można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Konwencie i wyborach.

Formularz zgłoszeniowy

Program konwentu

Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Już kolejny rok ROPS prowadzi działania sieciujące funkcjonujących w województwie śląskim Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ich fundamentem są regularne spotkania sieciujące, podczas których następuje wymiana informacji na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązań i metod pracy, a także ustalane są wspólne plany i stanowiska w istotnych dla sektora ekonomii społecznej obszarach. Pozwala to zapewnić koordynację i spójność działań instytucji tworzących system wsparcia tego sektora w regionie.

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, które w istotnej części było poświęcone tematyce spółek z o.o. non-profit jako formie przedsiębiorstwa społecznego. Dyskutowano na temat zalet i wad tej formy prawnej oraz obowiązków wynikających z połączenia zasad funkcjonowania spółki prawa handlowego i konieczności spełnienia warunków definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego.

Ważną z punktu widzenia odbiorców wsparcia świadczonego przez OWES-y informacją jest przedłużenie akredytacji tym śląskim OWES-om, którym kończyła się ona w lutym br. Potwierdza to ich status jako Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, spełniających standardy działania OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach swojej działalności będą dokonywały weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego wśród podmiotów, które zgłoszą się z takim zapotrzebowaniem. Lista zweryfikowanych przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa śląskiego wkrótce będzie publikowana na stronie internetowej ROPS.

Przedsiębiorczość społeczna podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się sesja panelowa pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Sesję moderował dziennikarz ekonomiczny Adam Sojka, który zapoczątkował dyskusję od postawienia prowokacyjnej tezy, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie przycichł. Tezie tej przeczyły wypowiedzi zaproszonych panelistów, którzy na podstawie własnych doświadczeń dowodzili żywotności idei oraz podawali przykłady współpracy sektora biznesu z sektorem ekonomii społecznej. Jako pierwszy wystąpił Piotr Bańczyk – Prezes Centrum Społecznego Rozwoju, który przeanalizował najczęściej spotykane formy współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych. O rozwijającej się w województwie małopolskim idei kół biznesu wrażliwego społecznie, łączących drobnych przedsiębiorców wokół konkretnych, lokalnych inicjatyw społecznych opowiedziała Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa. Dyrektor ROPS – Bożena Borowiec podjęła temat wyzwań w łączeniu świata ekonomii społecznej ze światem biznesu i potrzeby wzajemnej edukacji, a Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego zwrócił uwagę na bariery utrudniające współpracę obu sektorów. Bogusław Kamiński – Koordynator w Fajnej Spółdzielni Socjalnej wskazywał na własne i europejskie przykłady budowania strategii współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem, a Łukasz Gorczyński – Doradca w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych podjął temat innowacyjności w działaniach podmiotów ekonomii społecznej.

Panel zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” i podpisanie umów licencyjnych, umożliwiających posługiwanie się tym ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej dwóm kolejnym podmiotom z województwa śląskiego. Znaki promocyjne otrzymały Fundacja „Cała Naprzód”, w imieniu której certyfikat odebrał Łukasz Gorczyński – Dyrektor fundacji oraz Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus”, gdzie certyfikat odebrali Waldemar Koćwin – Prezes Zarządu wraz z Tomaszem Wypartem – Członkiem Zarządu spółdzielni. Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez obydwa podmioty.

Oprócz sesji panelowej podczas wszystkich dni kongresu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej promował „Śląską ekonomię społeczną” podczas towarzyszących kongresowi Targów Biznes Expo na stoisku, o którego ekspozycję zadbały cztery podmioty ekonomii społecznej:  FAJNA Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Integracji Społecznej FENIKS (Centrum Integracji Społecznej), Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia TEATR GRODZKI (Zakład Aktywności Zawodowej), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM.

Udział w kongresie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.