Kategoria: Spotkania i szkolenia

Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Już kolejny rok ROPS prowadzi działania sieciujące funkcjonujących w województwie śląskim Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ich fundamentem są regularne spotkania sieciujące, podczas których następuje wymiana informacji na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązań i metod pracy, a także ustalane są wspólne plany i stanowiska w istotnych dla sektora ekonomii społecznej obszarach. Pozwala to zapewnić koordynację i spójność działań instytucji tworzących system wsparcia tego sektora w regionie.

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, które w istotnej części było poświęcone tematyce spółek z o.o. non-profit jako formie przedsiębiorstwa społecznego. Dyskutowano na temat zalet i wad tej formy prawnej oraz obowiązków wynikających z połączenia zasad funkcjonowania spółki prawa handlowego i konieczności spełnienia warunków definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego.

Ważną z punktu widzenia odbiorców wsparcia świadczonego przez OWES-y informacją jest przedłużenie akredytacji tym śląskim OWES-om, którym kończyła się ona w lutym br. Potwierdza to ich status jako Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, spełniających standardy działania OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach swojej działalności będą dokonywały weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego wśród podmiotów, które zgłoszą się z takim zapotrzebowaniem. Lista zweryfikowanych przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa śląskiego wkrótce będzie publikowana na stronie internetowej ROPS.

Przedsiębiorczość społeczna podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się sesja panelowa pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Sesję moderował dziennikarz ekonomiczny Adam Sojka, który zapoczątkował dyskusję od postawienia prowokacyjnej tezy, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie przycichł. Tezie tej przeczyły wypowiedzi zaproszonych panelistów, którzy na podstawie własnych doświadczeń dowodzili żywotności idei oraz podawali przykłady współpracy sektora biznesu z sektorem ekonomii społecznej. Jako pierwszy wystąpił Piotr Bańczyk – Prezes Centrum Społecznego Rozwoju, który przeanalizował najczęściej spotykane formy współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych. O rozwijającej się w województwie małopolskim idei kół biznesu wrażliwego społecznie, łączących drobnych przedsiębiorców wokół konkretnych, lokalnych inicjatyw społecznych opowiedziała Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa. Dyrektor ROPS – Bożena Borowiec podjęła temat wyzwań w łączeniu świata ekonomii społecznej ze światem biznesu i potrzeby wzajemnej edukacji, a Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego zwrócił uwagę na bariery utrudniające współpracę obu sektorów. Bogusław Kamiński – Koordynator w Fajnej Spółdzielni Socjalnej wskazywał na własne i europejskie przykłady budowania strategii współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem, a Łukasz Gorczyński – Doradca w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych podjął temat innowacyjności w działaniach podmiotów ekonomii społecznej.

Panel zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” i podpisanie umów licencyjnych, umożliwiających posługiwanie się tym ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej dwóm kolejnym podmiotom z województwa śląskiego. Znaki promocyjne otrzymały Fundacja „Cała Naprzód”, w imieniu której certyfikat odebrał Łukasz Gorczyński – Dyrektor fundacji oraz Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus”, gdzie certyfikat odebrali Waldemar Koćwin – Prezes Zarządu wraz z Tomaszem Wypartem – Członkiem Zarządu spółdzielni. Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez obydwa podmioty.

Oprócz sesji panelowej podczas wszystkich dni kongresu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej promował „Śląską ekonomię społeczną” podczas towarzyszących kongresowi Targów Biznes Expo na stoisku, o którego ekspozycję zadbały cztery podmioty ekonomii społecznej:  FAJNA Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Integracji Społecznej FENIKS (Centrum Integracji Społecznej), Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia TEATR GRODZKI (Zakład Aktywności Zawodowej), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM.

Udział w kongresie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Ekonomia społeczna podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – zapraszamy do rejestracji

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji panelowej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 19 października 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 11.00. Sesja jest współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się pod hasłem Uwolnić biznes! Wydarzenie organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) w dniach 18-20 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zlokalizowanym przy Placu Sławika i Antalla 1.

Kongres jest największym spotkaniem sektora MŚP w Europie, na które składają się liczne sesje panelowe, warsztaty, spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz ekspertami z kraju i zagranicy. Stanowi przy tym doskonałą okazję do nawiązania współpracy handlowej z przedsiębiorcami, m.in. z licznych krajów UE oraz USA, Chin, Egiptu, Kazachstanu i Białorusi. Tegoroczna edycja będzie koncentrowała się na dostarczaniu wiedzy oraz zwiększaniu kompetencji poprzez odpowiednio dobrane ścieżki tematyczne niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości.

Współorganizowany przez nas panel „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” będzie poświęcony m.in. kwestiom współpracy koncepcyjnej, wspólnemu budowaniu strategii CSR, współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych, w tym dobrym praktykom, barierom i wyzwaniom, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych pod kątem zapotrzebowania „klasycznego” biznesu. Sesja zostanie podzielona na trzy etapy: I. Stan aktualny, II. Stan idealny. Wizja funkcjonowania CSR i współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi, III. Drogi dotarcia. Poprzedzi ją uroczyste wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” Fundacji „Cała Naprzód” i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus”. Panel zwieńczy debata moderowana z udziałem panelistów i uczestników, na której zostaną zaprezentowane konkretne pomysły i propozycje inicjowania współpracy. W dyskusji wezmą udział m.in.: Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa, Jolanta Kłusek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Bogusław Kamiński – Koordynator FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej, Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

 Zapisów na powyższy panel, jak również inne sesje odbywające się podczas Kongresu można dokonywać poprzez stronę https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.

W ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, a wśród nich Targi Biznes Expo, na których będzie można odwiedzić nasze stoisko wystawiennicze, oznaczone logotypem „Śląska ekonomia społeczna. Współpraca się opłaca”. Podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w Targach, będą prezentowały na nim swoją ofertę i miały możliwość nawiązania kontaktów biznesowych. Stoisko będzie funkcjonowało podczas wszystkich trzech dni Kongresu.

VII Europejski Kongres MŚP odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aktualny program i informacje na temat Kongresu można znaleźć na stronie: http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/.

Zapraszamy do udziału!

Bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych organizuje w dniach 15-17 września w Bielsku-Białej bezpłatne warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności” dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Po udziale w warsztatach zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu na rzecz lokalnej społeczności.

Ramowy program warsztatów, regulamin udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się tutaj.

Załącznik:

Zaproszenie na warsztaty_Slaskie_FIO_2017

Przedłużenie rekrutacji na seminarium „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji uczestników na seminarium pt. „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”, podczas którego zostanie zaprezentowana i omówiona (w odniesieniu do dobrych praktyk z województwa śląskiego i dolnośląskiego) następująca tematyka:

  • Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem,
  • Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej.

czytaj dalej o: Przedłużenie rekrutacji na seminarium „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

Relacja z konferencji inaugurującej Tydzień Ekonomii Społecznej

19 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej w województwie śląskim. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach spotkały się osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem – w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Konferencja zgromadziła również liczne grono studentów Uniwersytetu.

Spotkanie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników oraz prelegentów, a także stanowiło okazję do omówienia kierunków rozwoju i praktycznych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związanych z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej.

W trakcie konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia pierwszego w województwie śląskim certyfikatu „Zakup prospołeczny” i podpisanie umowy licencyjnej, umożliwiającej posługiwanie się ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej. Certyfikat trafił do Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, na ręce jego Dyrektora – Dezyderiusza Szwagrzaka. Potwierdza on wysoką jakość usług świadczonych przez ZAZ. Gratulujemy i życzymy sukcesów marketingowych!

Idea znaku powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi. Mogą się o niego ubiegać m.in.: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia. Więcej informacji nt. certyfikacji znajduje się tutaj.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otworzyła ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, który trwał do 23 czerwca 2017 r. (szczegóły na: es.rops-katowice.pl). Wydarzenie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Poniżej zamieszczamy prezentacje wszystkich prelegentów konferencji:


Relacja z Turnieju gry planszowej Ekonomia Społeczna

W trzecim dniu Tygodnia Ekonomii Społecznej, czyli w środę 21 czerwca 2017 r. w Katowicach został rozegrany Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”. Turniej organizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza.

W turnieju wzięło udział 9 pięcioosobowych drużyn złożonych z przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drużyny rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w której zarządzały jednym z 5 podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielnią inwalidów, spółdzielnią socjalną, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej lub fundacją. Każdy z graczy drużyny wcielił się w jedną z pięciu postaci, biorących czynny udział w zarządzaniu podmiotem: szefa organizacji, finansisty, marketingowca, koordynatora prac i kadrowca. Działając w trybie kooperacyjnym, gracze uzgadniali ze sobą i podejmowali decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej.

Uczestnicy mocno zaangażowali się w rozgrywki, a uzyskane przez drużyny wyniki punktowe były naprawdę wysokie. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki turnieju:

– w kategorii szkół:

I miejsce: drużyna Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

II miejsce: drużyna III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic

III miejsce ex-aequo: drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gliwic i drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

IV miejsce: drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Mikołowa

 – w kategorii OWES:

I miejsce: drużyna Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

II miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego

III miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodniego

IV miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Zachodniego

Dziękujemy za wspólną zabawę i gratulujemy dobrych wyników!


Uczestnicy Forum dyskutowali na temat przywracania osób niepełnosprawnych do aktywnego życia

2 czerwca 2017 r. odbyło się Forum Międzysektorowe na temat „Przywracanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia – praca z beneficjentem i jego rodziną” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Spotkanie poprowadziła Pani Bożena Dorożyńska omawiając potrzeby, możliwości i ograniczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Prelegentka przedstawiła także sposoby współpracy z rodziną, interakcje i zależności, jakie w niej zachodzą oraz spojrzenie na rodzinę niepełnosprawnego jako system. Co więcej, przybliżyła sposoby realizacji celów, jakie powinny spełniać podmioty reintegracyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Do dyskusji w drugiej części Forum włączyły się przedstawicielki Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic, Panie: Sonia Rzeczkowska, Agata Gnat i Agnieszka Budzyńska. Przedstawiły one działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym rolę samorządów oraz działań OWES na rzecz włączania podmiotów reintegracyjnych. Omówione zostały kwestie definicji, konwencji i praw osób niepełnosprawnych o także cele, efekty, przebieg oraz działania i zadania projektu „Śląskie bez barier” realizowanego właśnie przez to stowarzyszenie.


 

Załączniki:

Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, objętej Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Odbędzie się ona 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera.

Do udziału zapraszamy osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem, w tym m.in. przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu, instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów, w gronie których zostaną omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Konferencja przyczyni się także do zacieśnienia i rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, jak i w jego otoczeniu. czytaj dalej o: Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Odbyło się seminarium „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Pod hasłem „Kreowania środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” odbyło się kolejne seminarium, zorganizowane 23 maja 2017 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Wzięli w nim udział przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Pierwszą część spotkania nt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzili Łukasz Gorczyński Tomasz Pawłowski, na co dzień związani ze śląskim sektorem ekonomii społecznej. Przybliżyli oni regulacje prawne dotyczące powyższego obszaru tematycznego, kwestie definicyjne, czynniki wpływające na to, że ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne stanowią szansę na aktywizację  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także prawne podstawy współpracy samorządu z organizacjami, kwestię zlecania zadań publicznych, korzystania z narzędzi w postaci inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego, pożyczek, gwarancji, poręczeń i in.

Drugi moduł – prowadzony przez Barbarę Kunysz-Syrytczyk – dotyczył społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i stanowił okazję do omówienia regulacji prawnych z zakresu promowania i realnego wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych.  W tej części spotkania zaprezentowano i przedyskutowano m.in. unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych, aspekty społeczne – przykłady ich uwzględniania, etapy zamówień publicznych, które zawierają jeden lub kilka aspektów społecznych.

Kolejne seminarium – „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu” – już 27 lipca br. Szczegółowe informacje, ramowy program i formularz zgłoszeniowy pojawią się już wkrótce na stronie es.rops-katowice.pl. Zapraszamy do udziału!

Załączniki: