Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji, której tematem przewodnim będzie „Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego w województwie śląskim”.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem konferencji jest popularyzacja idei ekonomii społecznej, zapoznanie uczestników z „Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”, prezentacja wyników badań jakościowych nt. sektora ekonomii społecznej w regionie oraz promocja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2013 roku, w Rybniku-Kamieniu w hotelu „Olimpia”, ul. Hotelowa 12.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy nie ponoszą kosztów wyżywienia i zakwaterowania, gdyż konferencja finansowana jest ze środków EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu autokarowego z centrum Katowic do hotelu w dniu 26.06.2013 r. i powrotu po zakończeniu konferencji w dniu 27.06.2013 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia 21 czerwca 2013 roku. Ilość miejsc jest ograniczona

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-81, 32-730-68-85. Poniżej zamieszczono program spotkania.