„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje III etap projektu pozakonkursowego „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy).
Celem projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Grupą docelową są instytucje wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy, media.
W ramach projektu są realizowane działania polegające na:

  • tworzeniu regionalnej sieci współpracy OWES,
  • inicjowaniu współpracy na rzecz ekonomii społecznej i wyznaczaniu kierunków jej rozwoju,
  • kreowaniu i promocji marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wartość projektu:

  • w I etapie (realizowanym od 01.10.2015 do 31.12.2017 r.) wyniosła 1.295.989,35 00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.101.590,94 zł,
  • w II etapie (realizowanym od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.) wyniosła 2.160.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.836.000,00 zł,
  • w III etapie (realizowanym od 01.01.2021 do 30.09.2023 r.) wynosi 1.599.125,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.359.256,25 zł.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia bieżących wydarzeń w zakresie ekonomii społecznej w zakładce Aktualności.