Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór zgłoszeń do cyklu szkoleniowego pn. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Cykl szkoleniowy skierowany jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.Celem Akademii jest wzmocnienie umiejętności liderskich i poszerzenie wiedzy osób podejmujących działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnorodnych inicjatyw społecznych.

Akademia Lidera Społeczności Lokalnej składać się będzie z następujących części:

 1. Dwudniowe wyjazdowe warsztaty interpersonalne oparte na procesie grupowym, których celem jest rozwijanie kompetencji liderskich poprzez doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, weryfikację swoich zachowań, naukę radzenia sobie z konfliktem i udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach.
 2. 6 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w Katowicach, o następującej tematyce:
  • Rola i zadania lidera: świadomość liderska i obszary zmiany społecznej – rozwijanie stylu liderskiego poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie; rozpoznawanie sytuacji, projektowanie zmiany i pobudzanie społecznego potencjału, ocena realności zaangażowania otoczenia, budowanie i zarządzanie zespołem, dynamika rozwoju grupy, motywowanie współpracowników, planowanie i realizacja inicjatywy.
  • Środowisko działania: elementy diagnozy środowiska, mapowanie zasobów społecznych, dostosowywanie planowanych działań do potrzeb środowiska lokalnego, tworzenie sieci współpracy i poszerzanie wpływu.
  • Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej: jak włączać ludzi do działania – angażowanie do wizji zmiany, integracja społeczności lokalnej, modele organizacji społeczności lokalnej, promowanie działań.
  • Skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych: planowanie inicjatywy/projektu na rzecz społeczności lokalnej, metody pracy ze społecznością lokalną, techniki partycypacji społecznej (dostęp do informacji publicznej, konsultacje, debaty, referenda, petycje), pozyskiwanie środków na inicjatywy, dobór odpowiednich metod i technik, wdrażanie inicjatywy, monitorowanie i ewaluacja, utrwalanie rezultatów działań.
  • Efektywna komunikacja społeczna: autoprezentacja, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, sztuka debaty, konsultacje społeczne, projektowanie kampanii promującej działania, Public Relations, kontakty z mediami, tworzenie atrakcyjnych i zrozumiałych komunikatów/tekstów.
  • Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz zmiany społecznej: opracowywanie Programów Aktywności Lokalnej diagnoza zasobów lokalnych, dobór partnerów, cele i rezultaty, wybór grupy docelowej, określenie działań i metod, harmonogram działań, budżet, ewaluacja.

Cykl szkoleniowy będzie trwał od czerwca do grudnia 2014 r. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze, z częstotliwością 1-2 zajęcia w miesiącu.

Przed zgłoszeniem się do udziału w cyklu szkoleniowym, należy zapoznać się z powyższym programem, a także z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach, doradztwie oraz działaniach promujących aktywną integrację i rozwój dialogu społecznego. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani w procesie rekrutacji i potwierdzą swój udział, będą zobowiązani do udziału w całym cyklu szkoleniowym. W razie rezygnacji, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkoleń na rzecz wykonawcy.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Akademii Lidera Społeczności Lokalnej należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, postępując zgodnie ze znajdującą się przy formularzu instrukcją. Jednocześnie należy wypełnić formularz uzupełniający i wysłać go na adres e-mail: akwasniak@rops-katowice.pl do dnia 23 maja 2014 roku. Formularze zgłoszeniowe i uzupełniające, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat Akademii Lidera Społeczności Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-96 lub 32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono formularz zgłoszeniowy i formularz uzupełniający.