Kategoria: Konkursy

Ekonomia społeczna i aktywność seniorów – weź udział w Konkursie ASOS 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert do Programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

Program ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wzmacniać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Służy  wspieraniu aktywności osób starszych, ich edukacji, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz rozwojowi usługi społecznych.

Konkurs kierowany jest do różnych podmiotów (w tym z sektora ekonomii społecznej): lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Budżet programu na rok 2020 to 40 mln zł.Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Ofertę należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej po wypełnieniu w Generatorze Ofert, dostępnym na stronie internetowej: https://asos2020.mpips.gov.pl/ do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Bliższe informacje dostępne są w ogłoszeniu o konkursie, a także pod numerem telefonu (022) 661 18 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Święto śląskich przedsiębiorców społecznych

14 stycznia 2020 r. w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i uczestnikom Konkursu Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019.

Celem Konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, ale również upowszechnianie ekonomii społecznej i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych na rynku.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji konkursowej oraz rozstrzygnięciem Zarządu Województwa Śląskiego laureatami Konkursu zostali:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (prowadząca Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem),

II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję,

III miejsce – Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Dom i Wnętrze.

Pani Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego wręczyła nagrodzonym przedsiębiorcom społecznym pamiątkowe statuetki i dyplomy. Laureaci otrzymali także nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł. Wyrazy uznania dla prowadzonej działalności zostały skierowane również do pozostałych uczestników Konkursu.

W celu zapoznania się z ofertą i dorobkiem laureatów, zachęcamy do przeczytania postu Znamy Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019! na stronie es.rops-katowice.pl.

W trakcie wydarzenia pracownicy ROPS przedstawili sylwetki nagrodzonych przedsiębiorstw społecznych, a przedstawiciele OWES SWR i JOWES podzielili się spostrzeżeniami na temat współpracy z wyróżnionymi podmiotami. Głos zabrali również sami laureaci, którzy opowiedzieli o doświadczeniach zebranych w ramach prowadzonej działalności, dotychczas osiągniętych rezultatach oraz planach na najbliższą przyszłość.

Uroczystość połączono z prelekcjami wygłoszonymi przez ekspertów w obszarze współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych. Pan Marek Zychla – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach przybliżył zagadnienie biznesowego wymiaru przedsiębiorczości społecznej. Natomiast Pan Tadeusz Durczok – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przedstawił przykłady oraz ważne aspekty działalności innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej i gospodarki, a także koncepcję ich utworzenia.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Znamy Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019!

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2794/85/VI/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. rozstrzygnął Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Celem Konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. Jego ideą było również upowszechnienie ekonomii społecznej w regionie oraz umocnienie pozycji przedsiębiorstw społecznych jako dostarczycieli produktów i usług użyteczności publicznej oraz konkurencyjnych i profesjonalnych podmiotów na rynku.

Zgłoszone do Konkursu przedsiębiorstwa społeczne oceniła na podstawie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa. Uwzględniając m.in. kryteria społeczne, ekonomiczne, prozatrudnieniowe, świadczoną ofertę produktów i usług, Członkowie Komisji dokonali analizy merytorycznej zgłoszeń i zarekomendowali Zarządowi Województwa Śląskiego nagrodzenie  poniższych laureatów:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (Katowice) – 75 pkt.
II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice) – 68,7 pkt.
III miejsce – Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”  (Częstochowa) – 63 pkt.
 

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (Katowice)

Spółdzielnia prowadzi w Katowicach Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem – miejsce, w którym gastronomia łączy się z działaniami społecznymi i kulturalnymi. Zatrudniania osoby z niepełnosprawnościami (głównie intelektualną) oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna projekt „Gastrosprawni”, w ramach którego przygotowano do podjęcia pracy 6 osób z niepełnosprawnościami, z których połowa znalazła później zatrudnienie. Spółdzielnia wspiera personel w realizacji obowiązków zawodowych m.in. zapewniając mu kontakt z trenerem pracy, psychologiem i umożliwiając branie udziału w różnych szkoleniach.

W obszarze kultury spółdzielnia wspiera różne środowiska artystyczne, twórców i animatorów kultury, grupy hobbistyczne i pasjonackie (np. poprzez udostępnianie przestrzeni, sprzętu co-workingowego i audiowizualnego). Współorganizuje sceny muzyczne, seanse filmowe i kluby festiwalowe (np. Ars Independent Festival, A<festival). W latach 2017-2019 w Klubokawiarni odbyło się ponad 670 wydarzeń.

W jej ofercie gastronomicznej Spółdzielnia oferuje dania mięsne, wegetariańskie i wegańskie. Menu jest zmieniane co kilka miesięcy oraz uzupełniane ofertą sezonową. Poza dużą aktywnością w social mediach, włącza się w tzw. marketing wydarzeń poprzez współorganizację wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Dodatkowo organizuje staże, wizyty studyjne, warsztaty, a także świadczy usługi cateringowe, wynajem powierzchni co-workingowej i sprzętu audiowizualnego. Kondycja ekonomiczna Spółdzielni jest stabilna. W obszarze aktywizacji i integracji społecznej oraz kulturowej współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, w tym z lokalnym samorządem, przedstawicielami sektora ekonomii społecznej.

Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem odwiedza każdego miesiąca ok. 7 000 – 10 000 gości.

II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice)

Fundacja prowadzi pierwszą agencję marketingową dającą pracę osobom sparaliżowanym. Ich działalność to kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób sparaliżowanych, a także promowania innowacyjnego łączenia pracodawców z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi działania na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej osób niepełnosprawnych i poprawy jakości ich życia (np. zorganizowała pierwszy Wheelkathon – maraton innowacji, którego celem jest szukanie rozwiązań ułatwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami).

Agencja działa w obszarze marketingu, public relations i społecznej odpowiedzialności biznesu. Oferuje obsługę stron firmowych w mediach społecznościowych, projektowanie graficzne, tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych oraz kampanii społecznych, obsługę klienta. Miesięcznie obsługuje średnio kilkunastu klientów, w tym podmioty komercyjne, rządowe i pozarządowe.

Aktualnie zatrudnia 8 osób po urazach rdzenia kręgowego oraz 4 mentorów (grafik, web developer, specjalista ds. relacji CSR, copywriter/ strateg komunikacji). Osoby zatrudnione najczęściej nigdy wcześniej nie pracowały. Agencja wdraża model pracy „mentor + uczeń”, gdzie osoby niepełnosprawne pod okiem ekspertów uczą się świadczenia usług marketingowych (np. obsługi mediów społecznościowych, projektowania graficznego czy pozycjonowania stron internetowych). Sposób i czas pracy, zakres zadań ustalany jest indywidualne dla pracownika, zgodnie z jego predyspozycjami i umiejętnościami, w trakcie rekrutacji oraz dodatkowych badań stylu myślenia i działania.

Umiejętności i wiedza są zdobywane przez pracowników nie tylko w trakcie realizacji zleceń dla konkretnych klientów, ale również w ramach szkoleń, webinarów. Dodatkowo pracownicy Agencji prowadzą prelekcje i warsztaty w szkołach, w firmach i organizacjach pozarządowych. Pokazują, że można żyć, pracować i realizować swoje pasje i marzenia będąc osobą z niepełnosprawnościami (np. jesienią 2018 r. w takich spotkaniach wzięło udział ponad 700 dzieci).

Fundacja ma dobrą sytuację finansową – utrzymuje się głównie ze sprzedaży usług marketingowych. Z uwagi na innowacyjny i prospołeczny charakter działalności uzyskała szereg nagród i wyróżnień regionalnych i ogólnopolskich. Przedstawiciele Fundacji biorą często udział w różnych wydarzeniach marketingowych i społecznych w kraju oraz poza jego granicami.

III miejsce – Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Dom i Wnętrze  (Częstochowa)

Spółdzielnia powstała z inicjatywy Miasta Częstochowy i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Oferta Spółdzielni jest szeroka i obejmuje m.in.: przeprowadzki krajowe i zagraniczne, usługi remontowe i budowlane, zagospodarowanie i pielęgnację terenów zielonych, sprzątanie, odśnieżanie, małą gastronomię i dozór obiektów.

Spółdzielnia była zaangażowanie w realizację kilku projektów w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, „Śniadanie Wielkanocne” i „Przystanek Warta”), w ramach których wsparciem objęto ok. 500 osób.  Jest członkiem Partnerstwa na rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

Sytuacja finansowana Spółdzielni jest dobra, dzięki ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku oraz konsekwentnemu poszukiwaniu nowych zleceń, w tym dzięki aktywności na portalach branżowych. Podmiot jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Związku Przedsiębiorców Polskich.

Łączna liczba pracowników zatrudnionych w Spółdzielni od początku działalności to ponad 20 osób. Aktualnie zatrudnionych jest 8 pracowników będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn (np. bezdomności, skrajnego ubóstwa, bezrobocia lub niepełnosprawności). Spółdzielnia planuje dalszy rozwój działalności, w tym zatrudnienie kolejnych osób oraz zakup własnej siedziby z zasobów komunalnych.

 

Laureaci Konkursu uzyskali tytuł „Asa śląskiej ekonomii społecznej 2019” z uwagi na posiadanie odpowiedniego potencjału zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu oraz podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i rozwoju lokalnego. W ramach bieżącej działalności wspierają integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniają wysokiej jakości produkty lub usługi odpowiadające na potrzeby klientów. Ponadto wykazują dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i otwartego na współpracę, a także cieszącego się zaufaniem w lokalnej społeczności.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu i osobom zaangażowanym w przygotowanie zgłoszeń, a także składamy gratulacje laureatom!

Przedsiębiorco społeczny nie czekaj! Zostań “Asem śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Nabór zgłoszeń trwa do 18 listopada 2019 r. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. czytaj dalej o: Przedsiębiorco społeczny nie czekaj! Zostań “Asem śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Po wakacjach wracamy do Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z FAJNĄ Spółdzielnią Socjalną z Katowic wznawia realizację rozpoczętego w pierwszej połowie roku turnieju gry planszowej pt. „Ekonomia społeczna”.

Cel turnieju to podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Działanie adresowane jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i wiąże się z przeprowadzeniem rozgrywek eliminacyjnych w poszczególnych subregionach województwa śląskiego oraz finału rozgrywanego w Katowicach. Zasady rekrutacji i udziału w turnieju określa Regulamin (zmieniony w części dotyczącej terminów rozgrywek i finału turnieju).

Gra planszowa pt.  „Ekonomia Społeczna to gra edukacyjna, w której gracze zarządzają przedsiębiorstwem lub organizacją z sektora ekonomii społecznej, realizując jego cele i zadania ekonomiczne, ale także dbając o aktywizację zawodową osób potrzebujących i wykluczonych społecznie oraz relacje ze społecznością lokalną.

Dotychczas odbyły się już rozgrywki obejmujące szkoły subregionu północnego. Relacja ze spotkania dostępna jest na naszej stronie internetowej – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z pozostałych subregionów do udziału w rozgrywkach turniejowych poprzez zgłoszenie własnej drużyny. Eliminacje odbędą się w następujących terminach:

  • 25 września 2019, Bielsko-Biała, siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI przy ul. Sempołowskiej 13 (godz. 11.00-14.00),
  • 2 października 2019, Dąbrowa Górnicza, siedziba Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A (godz. 11.00-14.00),
  • 9 października 2019, Rybnik, Miejska Biblioteka Publicznej przy ul. Ks. Szafranka 7 (godz. 11.00-14.00),
  • 15 października 2019, Katowice, Miejski Domu Kultury ZAWODZIE przy ul. Marcinkowskiego 13 (godz. 11.00-14.00).

W przypadku zainteresowania udziałem w turnieju należy zgłosić drużynę (złożoną z 5 uczestników) wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy: darek@fajna.eu.

Stosując się do obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), Organizatorzy będą musieli zebrać od uczestników turnieju i ich opiekunów pisemne zgody, które obejmować będą udostępnienie wizerunku oraz ochronę danych osobowych (załączniki nr 2, 3, 4 do Regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na piśmie będą musieli udzielić rodzice lub prawni opiekunowie.

Udział w każdej rozgrywce weźmie maksymalnie po 10 szkół z każdego subregionu. Zwycięzcy eliminacji w subregionach wezmą udział w finale.

Finał turnieju odbędzie się 6 listopada br. w Katowicach, w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości RAWA INK przy ul. Teatralnej 17A (godz. 11.00-15.00). W finale spotka się 5 najlepszych drużyn, które powalczą o zwycięstwo.

Uczniowie z wygranych drużyn otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – czytnik e-book,
  • II miejsce – power bank,
  • III miejsce – pendrive.

Dla wszystkich drużyn biorących udział w eliminacjach i uczestników finału przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo finaliści otrzymają po 5 sztuk gier do wykorzystania w szkole jako materiał dydaktyczny.

Uczestnictwo w turnieju nie wymaga wcześniejszej znajomości zasad gry, gdyż każda z rozgrywek zostanie poprzedzona prezentacją wprowadzającą młodzież w tematykę ekonomii społecznej i wyjaśniającą reguły gry. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na poszczególne etapy turnieju.

W sprawach dotyczących turnieju należy kontaktować się z Panem Dariuszem Ryczkowskim z Fajnej Spółdzielni Socjalnej (tel.: 730 707 666, e-mail: darek@fajna.eu). Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy ROPS (tel.: 32 730 68 87). Wszystkie informacje na temat turnieju będą dostępne także na stronie internetowej gra.fajna.eu oraz es.rops-katowice.pl.

Turniej organizowany jest w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Załączniki do Regulaminu:

Nabór na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował „Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji”. W związku z tym wojewodowie, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać w terminie do 31 lipca 2019 r. kandydatów na członków Rady.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ogłoszenie oraz załączniki niezbędne do zgłoszenia kandydata zamieszczone zostały w BIP MRPiPS.