Kategoria: Konkursy

Program „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020″ – otwarty konkurs ofert

Ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020″. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

 

Ekonomia społeczna i aktywność seniorów – weź udział w Konkursie ASOS 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert do Programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

Program ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wzmacniać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Służy  wspieraniu aktywności osób starszych, ich edukacji, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz rozwojowi usługi społecznych.

Konkurs kierowany jest do różnych podmiotów (w tym z sektora ekonomii społecznej): lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Budżet programu na rok 2020 to 40 mln zł.Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Ofertę należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej po wypełnieniu w Generatorze Ofert, dostępnym na stronie internetowej: https://asos2020.mpips.gov.pl/ do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Bliższe informacje dostępne są w ogłoszeniu o konkursie, a także pod numerem telefonu (022) 661 18 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Święto śląskich przedsiębiorców społecznych

14 stycznia 2020 r. w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i uczestnikom Konkursu Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019.

Celem Konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, ale również upowszechnianie ekonomii społecznej i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych na rynku.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji konkursowej oraz rozstrzygnięciem Zarządu Województwa Śląskiego laureatami Konkursu zostali:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (prowadząca Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem),

II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję,

III miejsce – Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Dom i Wnętrze.

Pani Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego wręczyła nagrodzonym przedsiębiorcom społecznym pamiątkowe statuetki i dyplomy. Laureaci otrzymali także nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł. Wyrazy uznania dla prowadzonej działalności zostały skierowane również do pozostałych uczestników Konkursu.

W celu zapoznania się z ofertą i dorobkiem laureatów, zachęcamy do przeczytania postu Znamy Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019! na stronie es.rops-katowice.pl.

W trakcie wydarzenia pracownicy ROPS przedstawili sylwetki nagrodzonych przedsiębiorstw społecznych, a przedstawiciele OWES SWR i JOWES podzielili się spostrzeżeniami na temat współpracy z wyróżnionymi podmiotami. Głos zabrali również sami laureaci, którzy opowiedzieli o doświadczeniach zebranych w ramach prowadzonej działalności, dotychczas osiągniętych rezultatach oraz planach na najbliższą przyszłość.

Uroczystość połączono z prelekcjami wygłoszonymi przez ekspertów w obszarze współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych. Pan Marek Zychla – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach przybliżył zagadnienie biznesowego wymiaru przedsiębiorczości społecznej. Natomiast Pan Tadeusz Durczok – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przedstawił przykłady oraz ważne aspekty działalności innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej i gospodarki, a także koncepcję ich utworzenia.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Znamy Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019!

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2794/85/VI/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. rozstrzygnął Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Celem Konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. Jego ideą było również upowszechnienie ekonomii społecznej w regionie oraz umocnienie pozycji przedsiębiorstw społecznych jako dostarczycieli produktów i usług użyteczności publicznej oraz konkurencyjnych i profesjonalnych podmiotów na rynku.

Zgłoszone do Konkursu przedsiębiorstwa społeczne oceniła na podstawie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa. Uwzględniając m.in. kryteria społeczne, ekonomiczne, prozatrudnieniowe, świadczoną ofertę produktów i usług, Członkowie Komisji dokonali analizy merytorycznej zgłoszeń i zarekomendowali Zarządowi Województwa Śląskiego nagrodzenie  poniższych laureatów:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (Katowice) – 75 pkt.
II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice) – 68,7 pkt.
III miejsce – Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”  (Częstochowa) – 63 pkt.
 

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (Katowice)

Spółdzielnia prowadzi w Katowicach Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem – miejsce, w którym gastronomia łączy się z działaniami społecznymi i kulturalnymi. Zatrudniania osoby z niepełnosprawnościami (głównie intelektualną) oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna projekt „Gastrosprawni”, w ramach którego przygotowano do podjęcia pracy 6 osób z niepełnosprawnościami, z których połowa znalazła później zatrudnienie. Spółdzielnia wspiera personel w realizacji obowiązków zawodowych m.in. zapewniając mu kontakt z trenerem pracy, psychologiem i umożliwiając branie udziału w różnych szkoleniach.

W obszarze kultury spółdzielnia wspiera różne środowiska artystyczne, twórców i animatorów kultury, grupy hobbistyczne i pasjonackie (np. poprzez udostępnianie przestrzeni, sprzętu co-workingowego i audiowizualnego). Współorganizuje sceny muzyczne, seanse filmowe i kluby festiwalowe (np. Ars Independent Festival, A<festival). W latach 2017-2019 w Klubokawiarni odbyło się ponad 670 wydarzeń.

W jej ofercie gastronomicznej Spółdzielnia oferuje dania mięsne, wegetariańskie i wegańskie. Menu jest zmieniane co kilka miesięcy oraz uzupełniane ofertą sezonową. Poza dużą aktywnością w social mediach, włącza się w tzw. marketing wydarzeń poprzez współorganizację wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Dodatkowo organizuje staże, wizyty studyjne, warsztaty, a także świadczy usługi cateringowe, wynajem powierzchni co-workingowej i sprzętu audiowizualnego. Kondycja ekonomiczna Spółdzielni jest stabilna. W obszarze aktywizacji i integracji społecznej oraz kulturowej współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, w tym z lokalnym samorządem, przedstawicielami sektora ekonomii społecznej.

Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem odwiedza każdego miesiąca ok. 7 000 – 10 000 gości.

II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice)

Fundacja prowadzi pierwszą agencję marketingową dającą pracę osobom sparaliżowanym. Ich działalność to kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób sparaliżowanych, a także promowania innowacyjnego łączenia pracodawców z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi działania na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej osób niepełnosprawnych i poprawy jakości ich życia (np. zorganizowała pierwszy Wheelkathon – maraton innowacji, którego celem jest szukanie rozwiązań ułatwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami).

Agencja działa w obszarze marketingu, public relations i społecznej odpowiedzialności biznesu. Oferuje obsługę stron firmowych w mediach społecznościowych, projektowanie graficzne, tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych oraz kampanii społecznych, obsługę klienta. Miesięcznie obsługuje średnio kilkunastu klientów, w tym podmioty komercyjne, rządowe i pozarządowe.

Aktualnie zatrudnia 8 osób po urazach rdzenia kręgowego oraz 4 mentorów (grafik, web developer, specjalista ds. relacji CSR, copywriter/ strateg komunikacji). Osoby zatrudnione najczęściej nigdy wcześniej nie pracowały. Agencja wdraża model pracy „mentor + uczeń”, gdzie osoby niepełnosprawne pod okiem ekspertów uczą się świadczenia usług marketingowych (np. obsługi mediów społecznościowych, projektowania graficznego czy pozycjonowania stron internetowych). Sposób i czas pracy, zakres zadań ustalany jest indywidualne dla pracownika, zgodnie z jego predyspozycjami i umiejętnościami, w trakcie rekrutacji oraz dodatkowych badań stylu myślenia i działania.

Umiejętności i wiedza są zdobywane przez pracowników nie tylko w trakcie realizacji zleceń dla konkretnych klientów, ale również w ramach szkoleń, webinarów. Dodatkowo pracownicy Agencji prowadzą prelekcje i warsztaty w szkołach, w firmach i organizacjach pozarządowych. Pokazują, że można żyć, pracować i realizować swoje pasje i marzenia będąc osobą z niepełnosprawnościami (np. jesienią 2018 r. w takich spotkaniach wzięło udział ponad 700 dzieci).

Fundacja ma dobrą sytuację finansową – utrzymuje się głównie ze sprzedaży usług marketingowych. Z uwagi na innowacyjny i prospołeczny charakter działalności uzyskała szereg nagród i wyróżnień regionalnych i ogólnopolskich. Przedstawiciele Fundacji biorą często udział w różnych wydarzeniach marketingowych i społecznych w kraju oraz poza jego granicami.

III miejsce – Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Dom i Wnętrze  (Częstochowa)

Spółdzielnia powstała z inicjatywy Miasta Częstochowy i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Oferta Spółdzielni jest szeroka i obejmuje m.in.: przeprowadzki krajowe i zagraniczne, usługi remontowe i budowlane, zagospodarowanie i pielęgnację terenów zielonych, sprzątanie, odśnieżanie, małą gastronomię i dozór obiektów.

Spółdzielnia była zaangażowanie w realizację kilku projektów w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, „Śniadanie Wielkanocne” i „Przystanek Warta”), w ramach których wsparciem objęto ok. 500 osób.  Jest członkiem Partnerstwa na rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

Sytuacja finansowana Spółdzielni jest dobra, dzięki ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku oraz konsekwentnemu poszukiwaniu nowych zleceń, w tym dzięki aktywności na portalach branżowych. Podmiot jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Związku Przedsiębiorców Polskich.

Łączna liczba pracowników zatrudnionych w Spółdzielni od początku działalności to ponad 20 osób. Aktualnie zatrudnionych jest 8 pracowników będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn (np. bezdomności, skrajnego ubóstwa, bezrobocia lub niepełnosprawności). Spółdzielnia planuje dalszy rozwój działalności, w tym zatrudnienie kolejnych osób oraz zakup własnej siedziby z zasobów komunalnych.

 

Laureaci Konkursu uzyskali tytuł „Asa śląskiej ekonomii społecznej 2019” z uwagi na posiadanie odpowiedniego potencjału zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu oraz podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i rozwoju lokalnego. W ramach bieżącej działalności wspierają integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniają wysokiej jakości produkty lub usługi odpowiadające na potrzeby klientów. Ponadto wykazują dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i otwartego na współpracę, a także cieszącego się zaufaniem w lokalnej społeczności.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu i osobom zaangażowanym w przygotowanie zgłoszeń, a także składamy gratulacje laureatom!

Przedsiębiorco społeczny nie czekaj! Zostań “Asem śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Nabór zgłoszeń trwa do 18 listopada 2019 r. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. czytaj dalej o: Przedsiębiorco społeczny nie czekaj! Zostań “Asem śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Po wakacjach wracamy do Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z FAJNĄ Spółdzielnią Socjalną z Katowic wznawia realizację rozpoczętego w pierwszej połowie roku turnieju gry planszowej pt. „Ekonomia społeczna”.

Cel turnieju to podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Działanie adresowane jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i wiąże się z przeprowadzeniem rozgrywek eliminacyjnych w poszczególnych subregionach województwa śląskiego oraz finału rozgrywanego w Katowicach. Zasady rekrutacji i udziału w turnieju określa Regulamin (zmieniony w części dotyczącej terminów rozgrywek i finału turnieju).

Gra planszowa pt.  „Ekonomia Społeczna to gra edukacyjna, w której gracze zarządzają przedsiębiorstwem lub organizacją z sektora ekonomii społecznej, realizując jego cele i zadania ekonomiczne, ale także dbając o aktywizację zawodową osób potrzebujących i wykluczonych społecznie oraz relacje ze społecznością lokalną.

Dotychczas odbyły się już rozgrywki obejmujące szkoły subregionu północnego. Relacja ze spotkania dostępna jest na naszej stronie internetowej – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z pozostałych subregionów do udziału w rozgrywkach turniejowych poprzez zgłoszenie własnej drużyny. Eliminacje odbędą się w następujących terminach:

  • 25 września 2019, Bielsko-Biała, siedziba Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI przy ul. Sempołowskiej 13 (godz. 11.00-14.00),
  • 2 października 2019, Dąbrowa Górnicza, siedziba Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A (godz. 11.00-14.00),
  • 9 października 2019, Rybnik, Miejska Biblioteka Publicznej przy ul. Ks. Szafranka 7 (godz. 11.00-14.00),
  • 15 października 2019, Katowice, Miejski Domu Kultury ZAWODZIE przy ul. Marcinkowskiego 13 (godz. 11.00-14.00).

W przypadku zainteresowania udziałem w turnieju należy zgłosić drużynę (złożoną z 5 uczestników) wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy: darek@fajna.eu.

Stosując się do obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO), Organizatorzy będą musieli zebrać od uczestników turnieju i ich opiekunów pisemne zgody, które obejmować będą udostępnienie wizerunku oraz ochronę danych osobowych (załączniki nr 2, 3, 4 do Regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na piśmie będą musieli udzielić rodzice lub prawni opiekunowie.

Udział w każdej rozgrywce weźmie maksymalnie po 10 szkół z każdego subregionu. Zwycięzcy eliminacji w subregionach wezmą udział w finale.

Finał turnieju odbędzie się 6 listopada br. w Katowicach, w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości RAWA INK przy ul. Teatralnej 17A (godz. 11.00-15.00). W finale spotka się 5 najlepszych drużyn, które powalczą o zwycięstwo.

Uczniowie z wygranych drużyn otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – czytnik e-book,
  • II miejsce – power bank,
  • III miejsce – pendrive.

Dla wszystkich drużyn biorących udział w eliminacjach i uczestników finału przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo finaliści otrzymają po 5 sztuk gier do wykorzystania w szkole jako materiał dydaktyczny.

Uczestnictwo w turnieju nie wymaga wcześniejszej znajomości zasad gry, gdyż każda z rozgrywek zostanie poprzedzona prezentacją wprowadzającą młodzież w tematykę ekonomii społecznej i wyjaśniającą reguły gry. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na poszczególne etapy turnieju.

W sprawach dotyczących turnieju należy kontaktować się z Panem Dariuszem Ryczkowskim z Fajnej Spółdzielni Socjalnej (tel.: 730 707 666, e-mail: darek@fajna.eu). Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy ROPS (tel.: 32 730 68 87). Wszystkie informacje na temat turnieju będą dostępne także na stronie internetowej gra.fajna.eu oraz es.rops-katowice.pl.

Turniej organizowany jest w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Załączniki do Regulaminu:

Nabór na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował „Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji”. W związku z tym wojewodowie, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać w terminie do 31 lipca 2019 r. kandydatów na członków Rady.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ogłoszenie oraz załączniki niezbędne do zgłoszenia kandydata zamieszczone zostały w BIP MRPiPS.