Kategoria: Spotkania i szkolenia

Bezpłatny webinar dla PES: „BSHCert.pl – Jak współpracować z firmami i korporacjami?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z BSHCert.pl zapraszają śląskie podmioty ekonomii społecznej na bezpłatny webinar: „BSHCert.pl – Jak współpracować z firmami i korporacjami?”

Webinar odbędzie się we wtorek 19 maja 2020 r. o godzinie 13:00.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła:

 • poszukiwania partnerów jako procesu
 • sposobów eksponowania własnego potencjału biznesowego
 • targetowania grona odbiorców
 • tworzenia bazy potencjalnych firm
 • skutecznego nawiązywania kontaktu z firmami
 • zrozumienia sposobu działania i decyzyjności w firmach
 • określenia atutów organizacji i realizowanych projektów
 • stworzenia listy wartości dla potencjalnego partnera
 • założeń oferty
 • negocjacji i finalizacji współpracy

Zapisy na webinar:  http://bshcert.pl/index.php/2020/05/11/bezplatny-webinar-dla-organizacji-pozarzadowych-ze-slaska/

Po webinarium, wśród uczestników zostanie wylosowany voucher na bezpłatny certyfikat BSH.

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o BSHCert.pl można znaleźć na stronach:

http://facebook.pl/bshcert
http://bshcert.pl/index.php/certyfikat-bsh/

Zaproszenie na konferencję „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa organizuje cykl konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”, które odbędą się w 10 województwach w okresie luty-kwiecień 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, pod linkiem: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4165

Ogłoszenie o naborze szkół do IV cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do IV edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu ekonomii społecznej.

Adresatami cyklu jest młodzież szkół podstawowych uczęszczająca do siódmej i ósmej klasy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

https://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

Organizacja zajęć z zakresu ekonomii społecznej odbędzie się w 20 szkołach z województwa śląskiego, które zgłoszą się do IV edycji cyklu. Realizacja planowana jest od marca do listopada 2020 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Do zgłaszania zachęcamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Aby zgłosić chęć udziału w cyklu należy przesłać na adres mailowy etkacz@rops-katowice.pl następujące informacje:

 • pełną nazwę i adres szkoły,
 • imię i nazwisko, telefon i email osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć.

Podczas rekrutacji szkół do IV edycji cyklu obowiązywać będą następujące zasady:

 1. Przesłanie zgłoszenia w terminie, tj. do dnia 14 lutego 2020 r.
 2. Kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zasada ta nie dotyczy szkół wpisanych na listę rezerwową w III edycji cyklu, które w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę, pod warunkiem, że prześlą zgłoszenie do IV edycji.
 3. Spośród szkół zgłoszonych do cyklu pierwszeństwo będą miały te, które jeszcze nie brały w nim udziału.

Przed rozpoczęciem zajęć szkoły zakwalifikowane do udziału w cyklu zobowiązane będą do zawarcia porozumienia o współpracy z ROPS.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Zakończyliśmy cykl rozgrywek eliminacyjnych Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”

9 października 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku oraz 15 października 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach odbyły się ostatnie z pięciu rozgrywek eliminacyjnych w ramach Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”. Eliminacje przeprowadzone zostały przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Katowic. czytaj dalej o: Zakończyliśmy cykl rozgrywek eliminacyjnych Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”

Konferencja w ramach obchodów 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym

1 października 2019 r. w Katowicach odbyła się Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Była ona jednym z pięciu spotkań zorganizowanych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach Programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Cykl pięciu spotkań zostanie zwieńczony konferencją centralną (6 listopada 2019 r., Warszawa), podczas której wyróżnione podmioty zatrudnienia socjalnego otrzymają nagrody MRPiPS.

Podczas konferencji w Katowicach zaprezentowano dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego i wymieniono doświadczenia w zakresie jego wykorzystywania jako narzędzia aktywnej polityki społecznej. Wydarzenie pozwoliło ocenić wady i zalety powyższego rozwiązania, w szczególności w kontekście współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z podmiotami rynku pracy.

Spotkanie otwarli Pani Aleksandra Maj – Dyrektor CIS Sopot i CIS Gdańsk reprezentująca Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Pan Kamil Bobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS. Głos zabrali również przedstawiciele Województwa Śląskiego – Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor ROPS Województwa Śląskiego.

Dobre praktyki w zakresie zatrudnienia socjalnego zostały omówione przez Panią Beatę Szczygieł – Wiceprezesa Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz Panią Magdalenę Wojtczak – Prezesa Zarządu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki i Pana Grzegorza Żymłę –  Prezesa Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego.

Następnie Pan dr Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta w Częstochowie przybliżył temat efektywnego ekosystemu wspierania podmiotów zatrudnienie socjalnego jako warunku tworzenia pożądanej wartości publicznej. W dalszej części Pani prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach próbowała odpowiedzieć na pytanie czy przygotowanie modelu biznesu dla podmiotów zatrudnienia socjalnego może wpłynąć na efektywność ich działania.

Kolejny punkt programu obejmował dwa równolegle prowadzone warsztaty poświęcone następującym zagadnieniom:

 • Po co gminie podmiot zatrudnienia socjalnego? – prowadzący dr Adrian Staroniek.
 • Lokalna sieć współpracy pomiędzy PZS a PES, JST, OWES itp. – prowadząca prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka.

Konferencję zakończyła debata pt. „Podmioty zatrudnienia socjalnego – korzyści i szanse”, którą moderował Pan Paweł Bilski – Prezes Zarządu Fundacji „Oczami Brata”.

Zakończyliśmy cykl tegorocznych Forów Międzysektorowych

16 września 2019 r. w Katowicach odbyło się już ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Spotkanie poświęcone zostało tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej. Zostało poprowadzone przez Panią Iwonę Niedojadło z Fundacji FLEXI MIND, a jego uczestnikami byli przedstawiciele administracji samorządowej, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorcy. czytaj dalej o: Zakończyliśmy cykl tegorocznych Forów Międzysektorowych

Zmiana terminu III Targów Ekonomii Społecznej oraz wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o zmianie terminu III Targów Ekonomii Społecznej z 9 na 6 września br. (piątek). W związku z powyższym wydłużeniu ulega termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja podmiotów na Targi potrwa do 19 sierpnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-730-68-87.

 

Regulamin rekrutacji wystawców 2019

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy TES

Zał. 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o wielkości otrzymanej/o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Wzór umowy

Zał. 5 Oświadczenie o aktualności wartości pomocy de minimis

 

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie organizowane w ramach cyklu Forów Międzysektorowych. Tym razem tematem przewodnim będzie „Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 września 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum poprowadzi Pani Iwona Niedojadło z Fundacji FLEXI MIND. Podczas spotkania uczestnicy poznają m.in. założenia i cele deinstytucjonalizacji, rodzaje usług, które mogą być świadczone w taki sposób, czynniki ułatwiające deinstytucjonalizację i wpływ sytuacji demograficznej na poszukiwanie alternatyw dla opieki instytucjonalnej. W dalszej części mowa będzie o źródłach finansowania, formach zlecania usług społecznych oraz korzyściach płynących z włączenia w ten proces podmiotów ekonomii społecznej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

 

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w III Targach Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego do udziału w III Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 9 września 2019 r. na płycie Rynku w Katowicach. Targi rozpoczną się o godzinie 10.00 i potrwają do 19.00.

Zachęcamy do udziału zarówno stałych Wystawców, jak i nowe podmioty, przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty reintegracyjne, gdyż targi są doskonałą okazją zaprezentowania szerszej grupie odbiorców wytwarzanych produktów i oferowanych usług. Targi Ekonomii Społecznej – organizowane przez ROPS po raz trzeci – powoli nabierają charakteru imprezy cyklicznej, wpisującej się w kalendarz wydarzeń katowickiego Rynku. W minionych latach udział w Targach wzięło 56 podmiotów z województwa śląskiego.

Dodatkowym atutem tegorocznych Targów jest fakt, iż jednocześnie na Rynku odbywać się będzie Jarmark Urodzinowy organizowany z okazji 154 lat Miasta Katowice. Targi Ekonomii Społecznej doskonale wpisują się w to wydarzenie, a połączenie tych dwóch imprez gwarantuje udział większej liczby potencjalnych klientów i szansę na skuteczną promocję śląskich podmiotów ekonomii społecznej.

Ze względu na połączenie imprez każdy Wystawca, który zgłosi się do udziału w Targach będzie musiał zapewnić obsługę stoiska od godz. 10.00 do 19.00 (w przypadku stoisk obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne prosimy rozważyć dwuzmianową obsadę stoiska).

Udział w Targach jest bezpłatny. Jednakże dla niektórych podmiotów udzielone w tej formie wsparcie może być objęte regułami pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis.

Zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej chętnych do udziału w Targach przyjmowane będą mailowo, pod adresem etkacz@rops-katowice.pl, w terminie do 9 sierpnia 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Targach.

Uwaga aktualizacja! Regulamin rekrutacji wystawców wraz załącznikami (w tym formularzem zgłoszeniowym) dostępny poniżej.

Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na temat Targów można uzyskać pod numerami telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Regulamin rekrutacji wystawców 2019

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy TES

Zał. 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o wielkości otrzymanej/o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Wzór umowy

Zał. 5 Oświadczenie o aktualności wartości pomocy de minimis

Animacja lokalna – relacja z Forum Międzysektorowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca br. w Katowicach zorganizował trzecie w tym roku spotkanie z cyklu Forów Międzysektorowych realizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Tym razem tematem wiodącym była Animacja a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej. Forum prowadził Pan Paweł Bilski – fundator i prezes Fundacji Oczami Brata z Częstochowy.

Uczestnicy forum, głównie reprezentanci jednostek samorządowych oraz sektora ekonomii społecznej z województwa śląskiego, aktywnie brali udział w ćwiczeniach, które miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy nt. rozwijania społeczności lokalnej z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej. Mieli okazję do nawiązania współpracy podczas budowania lądowiska dla helikoptera oraz nauczyć się jak optymalnie wykorzystać zasoby ludzkie w organizacji pracy na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto omówione zostały tematy związane z komunikacją w organizacji, współpracą z biznesem oraz promocją podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której umieszczona będzie informacja o organizacji ostatniego już forum z zakresu Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej planowanego na 16 września br.

Prezentacja z Forum Międzysektorowego nt. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.