Podczas tegorocznego VI Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego w dniach 10 – 12 października 2016 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą z Katowic po raz pierwszy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) był partnerem biznesowym sesji panelowej. W sesji pn. „Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu” wzięli udział zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, jak również biznesu. Panel stał się okazją do zderzenia tych dwóch z jednej strony bliskich, z drugiej zaś dalekich sobie światów. Biznes nastawiony na efekty i zysk, przedsiębiorczość społeczna dążąca do wypracowania zysku w celu wykorzystania go m.in. na potrzeby społeczne. Dyskusja panelowa pokazała różnice, ale i wiele cech łączących te dwa sektory oraz pozwoliła dostrzec w przedsiębiorczości społecznej partnera dla biznesu do rozmów i współpracy.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi były Targi Biznes Expo, podczas których miał miejsce debiut podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego. Miały one możliwość zaprezentowania swojej oferty oraz nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami uczestniczącymi w Kongresie, jak również odwiedzającymi Targi. Z możliwości tej skorzystało 17 podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, klub integracji społecznej i spółki non profit.

Niewątpliwie VI Kongres MŚP stał się ważnym wydarzeniem dla śląskiego sektora ekonomii społecznej poprzez sam fakt zaistnienia w szerszym gronie uczestników Kongresu – potencjalnych partnerów do współpracy czy odbiorców ich usług.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.