Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa  specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
 2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 3. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
 4. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.


1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju:

Na szczegółowy zakres tematyczny składają się m.in.:

 • Miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, województwa:
  – strategia rozwoju miasta/gminy,
  – strategia rozwiązywania problemów społecznych,
  – gminne/powiatowe programy pomocy społecznej; współpracy z organizacjami pozarządowymi; aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu,
  – programy „branżowe” np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki, kultury, sportu itp.,
  – powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym np. regulaminy, dokumentacja konkursowa,
  – programy dedykowane ekonomii społecznej.
 • Zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych.
 • Rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, partycypacja społeczna.
 • Lokalny plan rozwoju ekonomii społecznej – potrzeba czy fanaberia?
 • Struktura lokalnego planu (diagnoza definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie).
 • Obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej.
 • Powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (zasady, realizacja, rozliczanie).
 • Rola rad działalności pożytku publicznego w gminach (kto powołuje, czym się zajmują, zasady pracy).

DORADCA PROWADZĄCY
Pan Damian Hamerla mail: damian@eduok.pl tel. 603 369 099

2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Na szczegółowy zakres tematyczny składają się m.in.:

 • Zmiany w stosowaniu klauzul społecznych po znowelizowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Kiedy warto zastosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych?
 • Klauzule społeczne krok po kroku, czyli jakie są możliwe rodzaje/warianty klauzul społecznych, jak w praktyce stosować klauzule społeczne (analiza aktów prawnych, tworzenie dokumentów przetargowych – stosowne zapisy, wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność, realizacja zamówienia).
 • Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną – zalecenia pokontrolne np. RIO, UZP.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez polskie instytucje zamawiające.
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych poniżej 30 000 euro, czy powinno się stosować oraz jakie zapisy zastosować?
 • Jak zwiększyć skalę stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 • W jaki sposób zamówienia społecznie odpowiedzialne mogą przełożyć się na rozwój gminy.

DORADCA PROWADZĄCY
Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk mail: szkolenia@osa.krakow.pl tel. 602 793 679

3. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.

Na szczegółowy zakres składają się m.in.:

 • Nowe podejście do rewitalizacji, czyli jak przygotować społeczność lokalną do procesu rewitalizacji?
 • Obszary współpracy gmin z podmiotami ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
 • Zadania podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji i po jej zakończeniu.
 • Od rewitalizacji do przedsiębiorczości społecznej, czyli jak pozytywnie wykorzystać zachodzące zmiany w wyniku przeprowadzania procesu rewitalizacji.
 • Finansowanie działań rewitalizacyjnych, w tym wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

DORADCA PROWADZĄCY
Pan Mariusz Andrukiewicz mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl tel. 608 517 144

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

Na szczegółowy zakres składają się m.in.:

 • Uregulowania prawne z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
 • Zakres zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
 • Podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych.
 • Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej.
 • Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
 • Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych.

 

DORADCA PROWADZĄCY

Pan Tomasz Pawłowski mail: blog@trzeci.org tel. 691 275 411

Pan Marcin Germanek mail: marcin.germanek@frsp.eu
tel. 516 788 590 (preferowany kontakt mailowy)


UCZESTNICY DORADZTWA

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.
Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie oświadczenia i formularza zgłoszeniowego (dokumenty znajdują się poniżej) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą.

DOKUMENTY

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy wypełnionych i podpisanych dokumentów tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 32 730 68 87.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY