Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej. W roku 2020 dostępne będą następujące obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.
 3. Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy.
 4. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług.
 5. Nowe możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY TEMATYCZNE

Temat 1: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

 • Kompendium wiedzy na temat uregulowań prawnych z zakresu zlecania zadań publicznych, w tym zasady finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi – zakres, cele i realizacja.
 • Zadania publiczne – zakres, podmioty uprawnione do realizacji, rozliczenie i kontrola.
 • Tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, w tym: otwarte konkursy ofert, konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji pozarządowej, procedura „małych grantów”, regranting, zlecanie realizacji zadań w sytuacji nadzwyczajnej.
 • Obowiązujące wzory ofert, umów i sprawozdań.
 • Ocena stanu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych, prezentacja dobrych praktyk.

DORADCA PROWADZĄCY:

Tomasz Pawłowski, mail: blog@trzeci.org, tel. 691 275 411

 

Temat 2: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

 • Aspekty społeczne w Prawie zamówień publicznych jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa.
 • Klauzule społeczne krok po kroku, czyli jakie są możliwe rodzaje/warianty klauzul społecznych, jak w praktyce stosować klauzule społeczne (analiza aktów prawnych, tworzenie dokumentów przetargowych – stosowne zapisy, wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencyjność, realizacja zamówienia).
 • Kontrola wykonawcy w zakresie przestrzegania warunków społecznych wskazanych w zamówieniu na etapie wyboru i realizacji zamówienia.
 • Kontrola zamawiającego w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną – zalecenia pokontrolne np. RIO, UZP.
 • Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych z zastosowaniem aspektów społecznych, w tym zamówień „in house” (warunki udzielania zamówień, obowiązki zamawiającego, mechanizm kontrolny stosowany do zamówień „in-house”).
 • Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych nie wymagających stosowania ustawy PZP.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przez polskie instytucje zamawiające. Dlaczego warto stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych?

DORADCA PROWADZĄCY:

Barbara Kunysz-Syrytczyk, mail: bsyrytczyk@op.pl, tel. 602 793 679

 

Temat 3: Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy.

 • Podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną – definicja ekonomii społecznej. Charakterystyka podmiotów działających w trzecim sektorze z podziałem na podmioty reintegracyjne, prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przedsiębiorstwa społeczne (zakres i obszary działania).
 • Ujęcie ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gminy fundamentem pod współpracę samorządu z sektorem ekonomii społecznej. Program rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 • Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem społecznym czy świadczeniem usług społecznych ważnych dla lokalnej społeczności.
 • Rozwój usług społecznych jako szansa na tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców społeczności lokalnej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej.
 • „Współpraca się opłaca”- przegląd podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy, w której odbywa się doradztwo, omówienie możliwości podjęcia współpracy, zakres współpracy. Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w budowaniu kontaktów między gminą a podmiotami ekonomii społecznej.
 • Główne zasady tworzenia efektywnego partnerstwa międzysektorowego (misja/cel, struktura partnerstwa, lider partnerstwa, plan działania, finansowanie partnerstwa, współdziałanie w ramach partnerstwa, monitoring działań partnerskich). Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu partnerstw i współpracy.
 • Przegląd doświadczeń samorządów współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym, w tym zlecaniu usług społecznych.

DORADCA PROWADZĄCY:

Damian Hamerla, mail: damian@eduok.pl, tel. 603 369 099

 

Temat 4: Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług.

 • Definiowanie usług społecznych.
 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej.
 • Diagnozowanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych i działań wspierających z uwzględnieniem sposobu i narzędzi diagnozowania.
 • Opracowywanie programu usług społecznych z wykorzystaniem diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej (m.in. określanie usług społecznych i ich odbiorców, kwalifikowanie do korzystania z usług).
 • Inicjowanie partnerstwa lokalnego wspierającego tworzenie lokalnego systemu usług społecznych.
 • Rozwój i koordynacja lokalnego systemu usług społecznych. Współpraca CUS z lokalnymi wykonawcami usług społecznych (m.in. jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej).
 • Opracowywanie standardów jakości usług społecznych.
 • Podejmowanie działań w celu aktywizacji społeczności lokalnej, w szczególności organizowanie działań wspierających. Przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej (m.in. sposoby aktywizacji społeczności lokalnej, wykorzystanie zaangażowania wolontariatu, samopomocy mieszkańców oraz wsparcia sąsiedzkiego).
 • Pozyskiwanie i zarządzanie informacjami przydatnymi dla potencjalnych klientów CUS.
 • Strukturyzacja indywidualnych planów usług społecznych (m.in. przygotowanie planu, dobór usług społecznych do beneficjenta, sposób realizacji).

DORADCA PROWADZĄCY:
Damian Hamerla, mail: damian@eduok.pl, tel. 603 369 099

 

Temat 5: Nowe możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

 • Usługi społeczne w świetle ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
 • Różne warianty tworzenia CUS, procedury tworzenia CUS/przekształcenia OPS w CUS.
 • Zadania oraz zasady działania CUS.
 • Sposoby realizacji usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w tym ścieżki zlecania realizacji zadań podmiotom ekonomii społecznej w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie PZP (z uwzględnieniem aspektów społecznych i klauzul społecznych).
 • Określanie zasad odpłatności za usługi społeczne.
 • Organizacja centrum usług społecznych: struktura organizacyjna, zakres obowiązków oraz wymagania kwalifikacyjne dla kadry (m.in. organizator społeczności lokalnej, organizator usług społecznych, koordynator planów usług społecznych, organizator pomocy społecznej), sprawozdawczość.
 • Współpraca CUS z lokalnymi wykonawcami usług społecznych (m.in. jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej). Rodzaj zlecanych usług i ich zakres.
 • Dylematy prawne i organizacyjne związane z utworzeniem i prowadzeniem CUS.

DORADCA PROWADZĄCY:
Robert Kłosowski, mail: robklosowski@gmail.com, tel.793 757 257

 

UCZESTNICY DORADZTWA

Adresatami doradztwa specjalistycznego są pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 1. jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
 2. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji;
 3. publicznych służb zatrudnienia.

FORMY ŚWIADCZENIA DORADZTWA

Doradztwo świadczone będzie w formie mobilnej. Oznacza to, że doradca spotka się z uczestnikiem we wspólnie uzgodnionym miejscu.

UWAGA! Nowość – doradztwo zdalne

Z uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 możliwe jest korzystanie z doradztwa z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy zdalnej.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika. Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

ZGŁOSZENIA NA DORADZTWO

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez podpisanie oświadczenia i wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego (poniżej znajduje się link do formularza, po jego kliknięciu w pierwszej kolejności uruchamia się oświadczenie, które należy wydrukować, a dopiero potem przejść do formularza) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą. (UWAGA! ROPS nie pośredniczy w kontakcie z doradcą. Każdy potencjalny uczestnik sam nawiązuje kontakt z doradcą).

DOKUMENTY

Uczestnik doradztwa zobowiązany jest do dostarczenia doradcy wypełnionych i podpisanych dokumentów, tj. oświadczenia i formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

W przypadku zgłoszenia na doradztwo zdalne uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i formularza zgłoszeniowego oraz wydrukowania, podpisania i przesłania skanu dokumentów na adres e-mailowy doradcy. W przypadku braku takiej możliwości dokumenty można pobrać tutaj, a następnie uzupełnić ręcznie (w sposób czytelny) lub komputerowo, wraz z wpisaniem imienia i nazwiska w miejscach przeznaczonych na podpis oraz przesłać na adres e-mailowy doradcy. Po ustaniu zaistniałej siły wyższej oryginały dokumentów, wraz z niezbędnymi podpisami (tj. z podpisem uczestnika oraz bezpośredniego przełożonego), należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Po zakończeniu doradztwa zdalnego, uczestnik proszony będzie o przesłanie doradcy w formie mailowej oświadczenia potwierdzającego skorzystanie z usługi. Treść oświadczenia zostanie przekazana przez doradcę.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W DORADZTWIE

Każdy uczestnik otrzyma od doradcy prowadzącego zaświadczenie potwierdzające udział w wybranym doradztwie specjalistycznym.

OKRES REALIZACJI

Od kwietnia do połowy listopada 2020 r. lub do wyczerpania zakontraktowanych godzin doradczych.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach doradztwa można kontaktować się z pracownikiem ROPS pod nr telefonu 32 730 68 87 lub etkacz@rops-katowice.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://rekrutacja.rops-katowice.pl/form_2020_es/first_form.php