Ekonomia społeczna

O ekonomii społecznej w projekcie systemowym ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego od 2007 roku realizuje projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po wprowadzeniu w ramach Poddziałania 7.1.3 nowego typu operacji: opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3592/110/IV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku powołał Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, którego zadaniem było przygotowanie tego dokumentu. W ramach Zespołu powołano 5 zespołów zadaniowych:

 • ds. integracji i reintegracji społecznej,
 • ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu,
 • ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES,
 • ds. promocji ekonomii społecznej,
 • ds. finansowania podmiotów sektora ES,

które wypracowywały poszczególne części Planu. Prace te koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który od 2012 roku rozpoczął realizację wprowadzonego zadania z zakresu ekonomii społecznej w ramach III etapu projektu systemowego. W pracach zespołów zadaniowych wzięło udział 138 osób reprezentujących różne rodzaje podmiotów. Na podstawie materiałów opracowanych przez zespoły, ROPS przygotował wstępną wersję „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, która była poddana konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 roku, a po uwzględnieniu wniosków z nich płynących, przekazana do konsultacji instytucjonalnych. 20 lutego 2013 roku Plan został zatwierdzony przez Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, a 25 kwietnia 2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Część zadań wynikających z Planie została ujęta w ramach realizowanego przez ROPS projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. W IV etapie projektu, tj. w okresie od października 2012 do grudnia 2013 roku zrealizowano następujące zadania:

 • zorganizowano cykl „Spotkań z ekonomią społeczną”, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/ podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim,
 • opublikowano serię artykułów o ekonomii społecznej w celu propagowania idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu (artykuły dostępne w zakładce „Artykuły i publikacje”)
 • zorganizowano 3 konkursy mające na celu promocję ekonomii społecznej (Hasło i logo ekonomii społecznej w województwie śląskim, Gmina przyjazna ekonomii społecznej, Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim; wyniki konkurów w zakładce „Konkursy”)
 • wydano broszurę informacyjną zawierającą podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii społecznej oraz publikację „Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową” (dostępne w formie drukowanej w siedzibie ROPS oraz w zakładce „Artykuły i publikacje”) ,
 • zorganizowano konferencję „Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego w województwie śląskim”,
 • prowadzono podstronę internetową w celu ułatwienia dostępu do informacji o ekonomii społecznej w województwie śląskim,
 • monitorowano realizację Planu w województwie śląskim,
 • zorganizowano studia podyplomowe na kierunku ekonomia społeczna,
 • organizowano szkolenia w zakresie ekonomii społecznej,
 • organizowano wizyty studyjne pozwalające poznać dobre praktyki z zakresu ekonomii społecznej.

Obecnie, tj. w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku, realizowany jest V etap projektu, w którym zaplanowano dalsze działania z obszaru ekonomii społecznej połączone z działaniami na rzecz budowania partnerstw lokalnych:

 • organizację w subregionach województwa śląskiego seminariów „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”,
 • opracowanie i udostępnienie księgi znaku dla logo i hasła ekonomii społecznej,
 • opracowanie i udostępnienie w formie elektronicznej poradnika nt. stosowania klauzul społecznych,
 • spotkania informacyjno-promocyjne nt. zawierania partnerstw, rozpoczynające cykl działań wspierających budowanie partnerstw lokalnych, w tym na rzecz ekonomii społecznej,
 • warsztaty wyjazdowe na temat inicjowania i praktycznych aspektów funkcjonowania partnerstw lokalnych,
 • wizyty studyjne połączone z praktycznym szkoleniem,
 • doradztwo z zakresu ekonomii społecznej, budowania partnerstw lokalnych, pracy ze środowiskiem lokalnym oraz przygotowania i realizacji projektów systemowych,
 • szkolenia uzupełniające z tematyki ekonomii społecznej, partnerstw, zespołów interdyscyplinarnych,
 • cykl szkoleniowy „Akademia lidera społeczności lokalnej”,
 • szkolenia wspólne dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz dla ośrodków pomocy społecznej  i powiatowych urzędów pracy,
 • studia podyplomowe na kierunku ekonomia społeczna,
 • kongres połączony z targami przedsiębiorczości społecznej i prezentacją dobrych praktyk,
 • wydanie publikacji na temat ekonomii społecznej i działań na rzecz aktywnej integracji,
 • kampanię promocyjną upowszechniającą współpracę międzyinstytucjonalną, zawieranie partnerstw i ekonomię społeczną,
 • opracowanie i udostępnienie w formie elektronicznej katalogu przedsiębiorstw społecznych województwa śląskiego,
 • monitoring realizacji Planu w województwie śląskim,
 • prowadzenie podstrony internetowej oraz redakcję newslettera w celu ułatwienia dostępu do informacji o ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia bieżących wydarzeń w zakresie ekonomii społecznej w zakładce Aktualności.

Sektor ekonomii społecznej i jego otoczenie

Schemat

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.