Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje Forum Międzysektorowe pn. Wypalenie zawodowe wśród pracowników podmiotów reintegracyjnych. Poniżej prezentujemy informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem.

Termin:                   23 sierpnia 2022 r.

Miejscowość:     Katowice

Trener:                   Pani Agnieszka Szeptuch z INTEGRA Agnieszka Szeptuch z Dąbrowy Górniczej

Uczestnikami spotkania mogą być przedstawiciele podmiotów działających na terenie województwa śląskiego, m.in.:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych,
  • publicznych służb zatrudnienia.

Warunki udziału w spotkaniu:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych, tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!)

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona (maksymalnie 30 osób). W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12.08.2022 r. (piątek) lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Informację o dokładnym miejscu realizacji Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

 

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez ROPS w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub 32 730 68 96.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program Forum Międzysektorowego, dn. 23 sierpnia 2022 r.