Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację na spotkania organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Są one adresowane do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracji społecznej,
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych,
  • publicznych służb zatrudnienia.

W tym roku zaplanowano realizację 2 spotkań w następujących obszarach tematycznych i terminach:

  1. CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy – 8 września 2021 roku, trener: Pani Marta Zmitrukiewicz z Fundacji dla Rozwoju w Częstochowie
  2. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 9 września 2021 roku, trener: Pani Patrycja Rojek z PR 360 w Rudzie Śląskiej

Fora Międzysektorowe odbędą się w Katowicach w godzinach 9:30 – 14:45. Szczegółowe programy poszczególnych spotkań znajdują się poniżej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej – należy wybrać odpowiedni temat forum),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona (maksymalnie 30 osób). W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 3 dni roboczych przed terminem danego spotkania lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania oraz stosownym oświadczeniem dot. COVID-19. ROPS zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów spotkań lub ich odwołania, w szczególności w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w województwie.

Reżim sanitarny – obostrzenia

Realizator, tj. ROPS zorganizuje forum zgodnie z zaleceniami/obostrzeniami wydanymi przez właściwe organy, wynikającymi z obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Uczestnik forum zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących zaleceń/obostrzeń wydanych przez właściwe organy, wynikających z obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także do złożenia w dniu przybycia na forum oświadczenia dot. COVID-19 – oświadczenie składane jest w okresie obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. O szczegółowych zasadach udziału w forum wynikających z obowiązującego reżimu sanitarnego uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez organizatora.

 

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forów i nadsyłania zgłoszeń.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program forum 8 września 2021 r.

Ramowy program forum 9 września 2021 r.