IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme

Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej przystąpiły jako partnerzy do realizacji międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy Środkowej w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Partnerstwo wspólnie opracowywało i wdrażało dostosowane do potrzeb usługi rozwoju biznesu i schemat wsparcia, w celu promowania integracji grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez innowacje społeczne i nowe przedsiębiorstwa społeczne.

Województwo Śląskie i Akademia WSB były odpowiedzialne za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+.

W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie – Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor – Słowenia) powstały Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem było wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Dzięki współpracy w projekcie te dwa pokolenia uczyły się od siebie nawzajem, wymieniając doświadczenia, łącząc brakujące umiejętności i kompetencje. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracowały międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring.

Zrealizowano następujące etapy projektu:

 1. Stworzenie bazy instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem grup defaworyzowanych w regionach objętych partnerstwem – Mapa innowacji społecznych na terenie Europy Środkowej.
 2. Działania pilotażowe: stworzenie tzw. Regional Social Innovation Hubs, które szkoliły pracowników organizacji pozarządowych, instytucji wspierających osoby defaworyzowane, przedstawicieli inicjatyw mogących promować przedsiębiorczość społeczną, czy wspierać grupy defaworyzowane oraz przedstawicieli tych grup. Regional Social Innovation Hubs były prowadzone przez partnerów projektowych. Ich celem było wypracowanie rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, które mogły zostać przetransferowane do grup defaworyzowanych.
 3. Wdrażanie wypracowanych przez Regional Social Innovation Hubs rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, np. wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby defaworyzowane.

 Partnerami projektu byli:

 • Bildungsdirektion für Wien (Miasto Wiedeń – Wiedeńska Rada Edukacji) – Austria – Lider projektu
 • Wirtschaftsuniversität Wien (Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny) – Austria
 • Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Region Veneto – Departament Pracy) – Włochy
 • ENAIP Veneto Impresa Sociale (Przedsiębiorstwo Społeczne ENAIP Veneto) – Włochy
 • Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Rozwój Ekonomiczny Regionu Stuttgart Sp. z o.o.) – Niemcy
 • Hochschule der Medien (Wyższa Szkoła Mediów) – Niemcy
 • Grad Rijeka (Miasto Rijeka) – Chorwacja
 • STEP Riznanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Rijece) – Chorwacja
 • Województwo Śląskie – Polska
 • Akademia WSB – Polska
 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Fundacja na rzecz poprawy możliwości zatrudnienia PRISMA, instytucja) – Słowenia
 • OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (OZARA firma usług dla niepełnosprawnych) – Słowenia

 

O projekcie na stronie Interreg Central Europe:

 1. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html