Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego zaprasza osoby zaznajomione z tematyką ekonomii społecznej – praktyków, teoretyków, pasjonatów do napisania (nieodpłatnie) tekstu promującego ekonomię społeczną lub społeczny wymiar działalności ekonomicznej, z zastrzeżeniem że nie będzie on stanowił promocji, reklamy podmiotu czy też elementu promocji w ramach realizowanego projektu. Jego zakres może obejmować zagadnienia związane z ekonomizacją organizacji pozarządowych, rolą podmiotów reintegracyjnych w rozwoju sektora ekonomii społecznej, współpracą gmin z podmiotami ekonomii społecznej, zakupami produktów/usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Zalecana objętość artykułu to ok. 2 strony maszynopisu. Artykuły będą ukazywały się w lokalnej prasie (począwszy od września br.). Ich wydanie zaplanowano w ramach projektu „OWES subregionu południowego”, realizowanego przez  Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Urzędem Miasta Bielsko-Biała. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowych informacji udziela Pan Jerzy Kwarciak, e-mail: j.kwarciak@um.bielsko.pl.