Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do IV edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu ekonomii społecznej.

Adresatami cyklu jest młodzież szkół podstawowych uczęszczająca do siódmej i ósmej klasy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

https://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

Organizacja zajęć z zakresu ekonomii społecznej odbędzie się w 20 szkołach z województwa śląskiego, które zgłoszą się do IV edycji cyklu. Realizacja planowana jest od marca do listopada 2020 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Do zgłaszania zachęcamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Aby zgłosić chęć udziału w cyklu należy przesłać na adres mailowy etkacz@rops-katowice.pl następujące informacje:

  • pełną nazwę i adres szkoły,
  • imię i nazwisko, telefon i email osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć.

Podczas rekrutacji szkół do IV edycji cyklu obowiązywać będą następujące zasady:

  1. Przesłanie zgłoszenia w terminie, tj. do dnia 14 lutego 2020 r.
  2. Kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zasada ta nie dotyczy szkół wpisanych na listę rezerwową w III edycji cyklu, które w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę, pod warunkiem, że prześlą zgłoszenie do IV edycji.
  3. Spośród szkół zgłoszonych do cyklu pierwszeństwo będą miały te, które jeszcze nie brały w nim udziału.

Przed rozpoczęciem zajęć szkoły zakwalifikowane do udziału w cyklu zobowiązane będą do zawarcia porozumienia o współpracy z ROPS.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.