Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do VI i VII edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu ekonomii społecznej.

CEL

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

ADRESACI

Adresatami cyklu są uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do siódmej i ósmej klasy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Zajęcia zorganizowane będą w łącznie 30 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, które prześlą zgłoszenie i zakwalifikowane zostaną do udziału w cyklu edukacyjnym.

 

TERMIN

W ramach VI edycji cyklu zajęcia realizowane będą w 2022 r. a w ramach VII edycji w 2023 r.

Realizacja zajęć podzielona została na trzy etapy:

I etap: od marca do czerwca 2022 r. – realizacja zajęć w 10 szkołach,

II etap: od września do grudnia 2022 r.  – realizacja zajęć w 10 szkołach,

III etap: od stycznia do czerwca 2023 r. – realizacja zajęć w 10 szkołach.

 

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn.  „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie czy podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ

Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy pedagogów, wychowawców, nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Aby zgłosić chęć udziału w cyklu należy przesłać do 15 marca 2022 r. na adres mailowy etkacz@rops-katowice.pl następujące informacje:

  • pełną nazwę i adres szkoły,
  • imię i nazwisko, telefon i email osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć.

 

ZASADY REKRUTACJI

  1. Przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2022 r.
  2. Wszystkie szkoły, które zgłosiły swój udział do V edycji cyklu edukacyjnego realizowanego w 2021 r. i trafiły na listę rezerwową zostają zakwalifikowane automatycznie. W przypadku rezygnacji z udziału w cyklu szkoła proszona jest o przesłanie wiadomości mailowej z rezygnacją do 15 marca 2022 r. na adres etkacz@rops-katowice.pl.
  3. W przypadku pozostałych szkół decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje szkołom, które dotychczas nie brały udziału w cyklu edukacyjnym.
  4. W sytuacji otrzymania dużej ilości zgłoszeń powstanie lista rezerwowa szkół niezakwalifikowanych. W przypadku rezygnacji szkół zakwalifikowanych, z listy dobierane będą kolejne szkoły.

 

POROZUMIENIE

Przed rozpoczęciem zajęć szkoły zakwalifikowane do udziału w cyklu zobowiązane będą do podpisania porozumienia o współpracy z ROPS (warunek konieczny). Ze szkołami zakwalifikowanym do VII cyklu porozumienie podpisane zostanie dopiero w 2023 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego, a tym samym braku możliwości organizacji zajęć w szkole w zaplanowanym terminie, zajęcia przesunięte będą na inny dogodny termin ustalony między ROPS a szkołą. Ostateczny termin zakończenia realizacji cyklu to czerwiec 2023 r.

 

FINANSOWANIE

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział szkół w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

 

OBOWIĄZKI SZKOŁY ZAKWALIFIKOWANEJ DO UDZIAŁU:

  1. Udostępnienie trzech sal lekcyjnych, w tym dwóch wyposażonych w co najmniej jeden komputer z podłączeniem do internetu (za zgodą nauczyciela dopuszcza się możliwość wykorzystania przez młodzież telefonów komórkowych w celu wyszukania potrzebnych informacji).
  2. Rekrutacja młodzieży.
  3. Wskazanie nauczyciela/pedagoga do współpracy z ROPS w zakresie realizacji zajęć w ramach cyklu.
  4. Wypełnienie protokołu po zakończonych zajęciach i odesłanie go do ROPS w Katowicach.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań można się kontaktować z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.