We wtorek 28 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanej Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. Głównym tematem zorganizowanego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego spotkania było określenie wyzwań stojących przed Radą oraz zapoczątkowanie jej prac.

Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych jest organem o charakterze opiniująco-doradczym, który działa na rzecz integrowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, zwiększania efektywności ich działań, tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji oraz dobrych praktyk, a także wskazuje kierunki rozwoju polityki regionalnej w obszarze integracji społecznej. W jej skład wchodzi 8 członków, wybranych podczas spotkania w dniu 14.06.2016 r. (więcej informacji tutaj).

Rada będzie zajmowała się m.in. reprezentowaniem i ochroną interesów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, tworzeniem metod i modeli współpracy między podmiotami reintegracyjnymi, wypracowywaniem i dyskusją wokół rozwiązań legislacyjnych, współpracą z organizacjami zainteresowanymi utworzeniem podmiotu reintegracyjnego, promowaniem sektora ekonomii społecznej i wypracowanych rekomendacji.

Członkowie Rady wyrazili zainteresowanie współpracą z innymi organizacjami sieciowymi, ekspertami oraz społecznymi ciałami dialogu działającymi w naszym województwie, jak i w innych regionach kraju.

Do prezydium Rady zgłoszono kandydatury Patrycji Rojek oraz Grzegorza Żymły, którzy zostali wybrani przez aklamację.

Patrycja Rojek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach oraz sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, z którym związana jest od 2004 roku; przedstawicielka Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej; jedna z inicjatorek powołania Śląskiego Forum WTZ-ów; zaangażowana w liczne działania mające na celu poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych oraz ich postrzegania przez społeczeństwo.

Grzegorz Żymła – prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej, sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Marszałku Województwa Śląskiego; ekspert z długoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. w organizacjach pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej.

Rada podjęła prace nad regulaminem oraz określiła ramowy plan działań do końca bieżącego roku. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej es.rops-katowice.pl, na której publikowane są aktualne informacje dotyczące Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.