Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Nabór zgłoszeń trwa do 18 listopada 2019 r. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, w szczególności poprzez:

 • posiadanie odpowiedniego potencjału, w tym ekonomicznego i kadrowo-organizacyjnego, zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu,
 • podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i rozwoju lokalnego,
 • zapewnianie wysokiej jakości produktów lub usług odpowiadających na potrzeby klientów, w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i otwartego na współpracę, a także cieszącego się zaufaniem w lokalnej społeczności,
 • wspieranie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez zapewnianie miejsc pracy.

Uczestnikami Konkursu, czyli podmiotami zgłaszanymi do udziału w Konkursie, mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które spełniają następujące warunki:

 • mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego,
 • posiadają bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający.

Zgłoszenia przedsiębiorstwa społecznego może dokonać:

 • podmiot ekonomii społecznej,
 • jednostka samorządu terytorialnego i jego jednostka organizacyjna,
 • przedstawiciel biznesu,
 • osoba indywidualna,
 • inny podmiot, który dostrzega pozytywną działalność danego przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej,
 • samo zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne.

Zgłoszone przedsiębiorstwo społeczne musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie (za wyjątkiem, gdy zgłoszenia dokonuje przedsiębiorstwo społeczne we własnym imieniu), według wzoru stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego.

W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest:

 1. uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnego z ustalonym wzorem, zawierając w nim opis działalności odnoszący się do 2017, 2018 i 2019 roku,
 2. dołączenie do zgłoszenia załączników – co najmniej tych o charakterze obligatoryjnym, które zostały wskazane w Regulaminie Konkursu tj.:
 • kopii aktualnego odpisu z KRS – Rejestru Przedsiębiorców lub innego dokumentu potwierdzającego utworzenie podmiotu,
 • kopii statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę działalności,
 • bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub innego rocznego sprawozdania finansowe za te lata.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 18 listopada 2019 r. poprzez:

 • przesłanie na adres poczty elektronicznej des@rops-katowice.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze skanami załączników,
 • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” czytelnie wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu zgłaszającego formularza zgłoszeniowego wraz z kopiami załączników.

O dacie złożenia zgłoszenia decyduje w wersji papierowej – data wpływu nadana przez Kancelarię ROPS, a w przypadku wersji elektronicznej – data wpływu na adres poczty elektronicznej des@rops-katowice.pl. Kancelaria ROPS czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 i znajduje się w Katowicach (40-142) przy ulic Modelarskiej 10, pok. 215.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe informacje na temat jego założeń i przebiegu zawarto Regulaminie ww. Konkursu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-96 lub mailowo kierując zapytania na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zachęcamy uprawnione podmioty do składania zgłoszeń w Konkursie!

Załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego w Konkursie dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”..
 2. Regulamin Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.