Podczas drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się sesja panelowa pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Sesję moderował dziennikarz ekonomiczny Adam Sojka, który zapoczątkował dyskusję od postawienia prowokacyjnej tezy, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie przycichł. Tezie tej przeczyły wypowiedzi zaproszonych panelistów, którzy na podstawie własnych doświadczeń dowodzili żywotności idei oraz podawali przykłady współpracy sektora biznesu z sektorem ekonomii społecznej. Jako pierwszy wystąpił Piotr Bańczyk – Prezes Centrum Społecznego Rozwoju, który przeanalizował najczęściej spotykane formy współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych. O rozwijającej się w województwie małopolskim idei kół biznesu wrażliwego społecznie, łączących drobnych przedsiębiorców wokół konkretnych, lokalnych inicjatyw społecznych opowiedziała Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa. Dyrektor ROPS – Bożena Borowiec podjęła temat wyzwań w łączeniu świata ekonomii społecznej ze światem biznesu i potrzeby wzajemnej edukacji, a Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego zwrócił uwagę na bariery utrudniające współpracę obu sektorów. Bogusław Kamiński – Koordynator w Fajnej Spółdzielni Socjalnej wskazywał na własne i europejskie przykłady budowania strategii współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem, a Łukasz Gorczyński – Doradca w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych podjął temat innowacyjności w działaniach podmiotów ekonomii społecznej.

Panel zakończyło uroczyste wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” i podpisanie umów licencyjnych, umożliwiających posługiwanie się tym ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej dwóm kolejnym podmiotom z województwa śląskiego. Znaki promocyjne otrzymały Fundacja „Cała Naprzód”, w imieniu której certyfikat odebrał Łukasz Gorczyński – Dyrektor fundacji oraz Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus”, gdzie certyfikat odebrali Waldemar Koćwin – Prezes Zarządu wraz z Tomaszem Wypartem – Członkiem Zarządu spółdzielni. Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez obydwa podmioty.

Oprócz sesji panelowej podczas wszystkich dni kongresu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej promował „Śląską ekonomię społeczną” podczas towarzyszących kongresowi Targów Biznes Expo na stoisku, o którego ekspozycję zadbały cztery podmioty ekonomii społecznej:  FAJNA Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Integracji Społecznej FENIKS (Centrum Integracji Społecznej), Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia TEATR GRODZKI (Zakład Aktywności Zawodowej), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM.

Udział w kongresie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.