Regionalny program

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 roku podjęto uchwałę (nr 2428/82/V/2015) w sprawie przyjęcia „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”.

RPRES wyznacza główne cele samorządu województwa w obszarze ekonomii społecznej do roku 2020, oczekiwane efekty oraz odpowiadające im wskaźniki, propozycje realizatorów poszczególnych działań i potencjalne źródła ich finansowania. Opisuje także system zarządzania i monitorowania efektów, z uwzględnieniem corocznego raportu o stanie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Program jest aktualizacją „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020” przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego 25 kwietnia 2013 roku. Konieczność aktualizacji Planu wynikała z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 r., który zobligował samorządy wojewódzkie do przekształcenia wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w regionalne programy rozwoju ekonomii społecznej (mające status programu wojewódzkiego) uwzględniające kierunki rozwoju i elementy wyznaczone w KPRES.

W związku z tym, Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. zadecydował o przygotowaniu Programu na bazie istniejącego Planu, co zainicjowało prace Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego nad przekształceniem dokumentu. Powstały projekt „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” został zmodyfikowany o kluczowe zapisy i wskaźniki wskazane w KPRES, a także o wnioski płynące z prowadzonego monitoringu Planu oraz badań podmiotów ekonomii społecznej przeprowadzonych w I półroczu 2015 r. przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uaktualniono również informacje o stanie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Projekt Programu został we wrześniu 2015 r. poddany opiniowaniu Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a następnie w listopadzie konsultacjom społecznym. Po uwzględnieniu wniesionych w procesie konsultacji uwag, Program został zaakceptowany przez Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej i skierowany pod obrady Zarządu Województwa Śląskiego, który 22 grudnia 2015 roku podjął uchwałę o jego przyjęciu.