Seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” - 124 marca br. w hotelu Olimpia w Rybniku odbyło się seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu subregionu zachodniego województwa, mające na celu wymianę doświadczeń współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej. Na wstępie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat przeprowadzonych i planowanych działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie upowszechniania ekonomii społecznej w regionie.

Doświadczenia współpracy międzyinstytucjonalnej projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” zaprezentował Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Pan Andrzej Gillner. Uczestniczący w seminarium przedstawiciele Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uzupełnili wystąpienie GCOP o swoje spostrzeżenia z udziału w projekcie.

Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie, a zarazem Zastępca Prezesa Ogólnopolskiego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Socjalnych Pan Marcin Juszczyk w swoim wystąpieniu skupił się na ważnych czynnikach dla powstawania przedsiębiorstw społecznych, w szczególności przy udziale miasta/gminy, a także na tworzeniu lokalnej sieci współpracy w celu wzmacniania tych przedsiębiorstw.

Swoją prezentację przedstawił również Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego prowadzony przez CRIS. Koordynatorka projektu Pani Sonia Lenarczyk przedstawiła korzyści wynikające z działalności podmiotów ekonomii społecznej dla rozwiązywania problemów społecznych, jak i możliwe formy ich wsparcia przez samorząd i otoczenie. Doradca mobilny Inkubatora Pani Justyna Szyndler scharakteryzowała misję podmiotów ekonomii społecznej oraz ich rolę w rewitalizacji.

Pani Joanna Szotek z Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju, który jest partnerem projektu Inkubatora, przedstawiła katalog wykorzystywanych form wspierania przedsiębiorstw społecznych przez samorząd.

Seminarium zamknęły prezentacje dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej z subregionu zachodniego, które przedstawili Pan Adam Bosowski ze spółdzielni Socjalnej Fenix Najlepśniki z Wodzisławia Śląskiego oraz Pan Grzegorza Głupczyk z Klubu Integracji Społecznej z Rybnika-Boguszowic.

Prezentacje przedstawione na seminarium są dostępne pod następującymi linkami: