Już kolejny rok ROPS prowadzi działania sieciujące funkcjonujących w województwie śląskim Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ich fundamentem są regularne spotkania sieciujące, podczas których następuje wymiana informacji na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązań i metod pracy, a także ustalane są wspólne plany i stanowiska w istotnych dla sektora ekonomii społecznej obszarach. Pozwala to zapewnić koordynację i spójność działań instytucji tworzących system wsparcia tego sektora w regionie.

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, które w istotnej części było poświęcone tematyce spółek z o.o. non-profit jako formie przedsiębiorstwa społecznego. Dyskutowano na temat zalet i wad tej formy prawnej oraz obowiązków wynikających z połączenia zasad funkcjonowania spółki prawa handlowego i konieczności spełnienia warunków definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego.

Ważną z punktu widzenia odbiorców wsparcia świadczonego przez OWES-y informacją jest przedłużenie akredytacji tym śląskim OWES-om, którym kończyła się ona w lutym br. Potwierdza to ich status jako Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, spełniających standardy działania OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach swojej działalności będą dokonywały weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego wśród podmiotów, które zgłoszą się z takim zapotrzebowaniem. Lista zweryfikowanych przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa śląskiego wkrótce będzie publikowana na stronie internetowej ROPS.