Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych

Czym jest Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych?

Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych jest organem o charakterze opiniująco-doradczym, który działa na rzecz integrowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, zwiększania efektywności ich działań, tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji oraz dobrych praktyk, a także wskazuje kierunki rozwoju polityki regionalnej w obszarze integracji społecznej.

Kiedy powołano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych?

Radę powołano w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach podczas regionalnego spotkania Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Kto zasiada w Radzie?

Zgodnie z Regulaminem wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych zasiada w niej 8 osób (po dwie z każdego typu podmiotu).

Rada I kadencji działała do 14 czerwca 2018 roku. Skład Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych I kadencji

Rada II kadencji działała do 29 czerwca 2020 roku. Skład Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych II kadencji

Obecnie działa Rada III kadencji w składzie:

  1. Renata Buryło – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy),
  2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny),
  3. Zbigniew Nowakowski – Zakład Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny),
  4. Monika Podgórska – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny),
  5. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni),
  6. Patrycja Rojek – Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (subregion centralny),
  7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny),
  8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy).

Prezydium Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych:

Patrycja Rojek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach oraz sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, z którym związana jest od 2004 roku; przedstawicielka Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej; jedna z inicjatorek powołania Śląskiego Forum WTZ-ów; zaangażowana w liczne działania mające na celu poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych oraz ich postrzegania przez społeczeństwo.

Grzegorz Żymła – prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej, ekspert z długoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. w organizacjach pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej; realizator wielu projektów aktywizujących osoby wykluczone społecznie, w tym działań z obszaru rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jak długo trwa kadencja Rady?

Kadencja Rady trwa dwa lata i jest wspólna dla jej członków.

W jaki sposób można skontaktować się z Radą?

Obsługę administracyjno-organizacyjną Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wszelkie wnioski i sugestie dotyczące funkcjonowania Rady można składać za pośrednictwem ROPS, pod numerem telefonu: 32 730 68 87/83 lub mailowo: astasiowska@rops-katowice.pl.

Do pobrania: