28 kwietnia 2017 r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego pt. „Wzmacnianie potencjału podmiotów reintegracyjnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej”. Udział w nim wzięli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie poprowadziła Pani Patrycja Rojek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach oraz przedstawicielka Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych i jedna z inicjatorek powołania Śląskiego Forum WTZ-ów. Podczas prelekcji wprowadzającej przedstawiła znaczenie i funkcję Warsztatów Terapii Zajęciowej w sektorze ekonomii społecznej oraz zidentyfikowała  możliwości jak i zagrożenia, na które narażone są WTZ-y.

Podczas spotkania Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowała Pani Anna Wandzel – ekspert Śląskiego Oddziału PFRON, która przybliżyła uczestnikom programy i zadania PFRON, a także omówiła kwestie dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu udział wzięły również przedstawicielki Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Pani Anna Kopka i Pani Anna Flaszewska-Nowak, które przybliżyły założenia oraz zasady konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.1.5 Aktywna integracja.

Cykliczne spotkania Forum Międzysektorowego są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.