W marcu odbyła się pierwsza seria spotkań zespołów zadaniowych działających w ramach Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Zespołu powołano następujące zespoły zadaniowe:

  • ds. integracji i reintegracji społecznej – pod przewodnictwem Pana Józefa Wojtasa (ROEFS Częstochowa);
  • ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu – pod przewodnictwem Pana Andrzeja Gillnera (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych);
  • ds. finansowania podmiotów sektora ES – pod przewodnictwem Pani Sabiny Patałąg (Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego);
  • ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES – pod przewodnictwem Pani Anny Szelest (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST);
  • oraz ds. promocji ekonomii społecznej – pod przewodnictwem Pana Mariusza Andrukiewicza (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”).

Pierwsze spotkania zespołów były doskonałą okazją do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń związanych z obszarem ekonomii społecznej. Członkowie zespołów omówili najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed sektorem ES oraz zaproponowali szereg rozwiązań, które mogą przyczynić się do jego rozwoju w województwie. Ponadto podczas spotkań przedstawiono Wytyczne do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; ustalono katalog podmiotów ekonomii społecznej, które zostaną ujęte w planie; omówiono harmonogram, tryb i metody pracy poszczególnych zespołów zadaniowych wraz z obszarami merytorycznymi oraz dokonano podziału zadań między poszczególnych członków zespołów. Kolejne spotkania zaplanowano na kwiecień.