Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Termin składania wniosków mija 30 listopada 2016 r.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21). Wnioski o przyznanie akredytacji „AKSES” przyjmowane są w postaci elektronicznej pod adresem: akses@mrpips.gov.pl.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
  • partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

  • usługi animacji lokalnej,
  • usługi rozwoju ekonomii społecznej,
  • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Podmiot uprawniony może złożyć wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES przez okres co najmniej 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”, przy czym w ramach danego województwa, podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek. Drugi wniosek w ramach tego samego województwa może być złożony przez ten sam podmiot pod warunkiem:

  • złożenia go w partnerstwie z innymi podmiotami;
  • wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES;
  • wykazania w każdym z wniosków odrębnych (nie pokrywających się) osiągniętych dotychczas rezultatów, o których mowa w ogłoszeniu o naborze (por. „Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację”).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,akredytacje,AKSES.,,3600.html