31 marca 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego na temat ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych zainteresowanych tematyką kreowania aktywnej polityki lokalnej.

Spotkanie rozpoczął pan Dariusz Krajewski prezentacją na temat „Partnerstwa  lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. Przybliżył działania Stowarzyszenia Wsparcie Społecznego „Ja-Ty-My”, którego jest Wiceprezesem. Zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorczość społeczna często jest błędnie rozumiana, gdyż powinna łączyć dwa równoległe elementy – cele społeczne i ekonomiczne – podczas gdy w praktyce często koncentruje się na jednym z nich, pomijając drugi. Prelegent przedstawił również zasady tworzenia partnerstwa oraz przykłady dobrych praktyk realizowanych w województwach: łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim i lubelskim.

Pani Dagmara Szlandrowicz podczas prezentacji na temat „Ekonomia społeczna a zrównoważony rozwój lokalny” opisała fundamenty działania Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, ilustrując je między innymi krótkim filmem o Fundacji. Opowiedziała o sieci i partnerstwach lokalnych, metodach ich budowania, etyce pracy oraz rezultatach jakie przynoszą. Przytoczyła również wybrane przykłady działania Centrów Integracji Społecznej z regionu województwa lubelskiego. Do prezentacji dobrej praktyki zaprosiła Panią Danutę Jaworską, która przedstawiła działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie i sposoby podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu odbudowania zaufania społecznego oraz skoordynowania działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Podczas spotkania zostały rozdane nagrody w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 17 stycznia 2017 r. Gminy, które zwyciężyły, uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016. Nagrody wręczone zostały przez radną Sejmiku Województwa Śląskiego – Panią Urszulę Koszutską, Zastępcę Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – Pana Jarosława Ligasa oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Panią Bożenę Borowiec.

Laureatami konkursu zostały gminy Częstochowa (I miejsce), Zabrze (II miejsce) i Mikołów (III miejsce). Wszystkie te gminy otrzymały tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”. Dodatkowo wręczono dyplomy z wyróżnieniami dla gmin:

  • Gaszowice – za innowacyjne podejście do partnerstwa publiczno-społecznego,
  • Kozy – za zaangażowanie w rozwój społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Po rozdaniu nagród nastąpiła dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat wpływu ekonomii społecznej na politykę lokalną, znaczeniu ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju lokalnym oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej. Debata umożliwiła wymianę doświadczeń uczestników w zakresie tworzenia i utrzymywania partnerstw lokalnych, jak i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Cykliczne spotkania Forum Międzysektorowego są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Wręczono nagrody „Gminom przyjaznym ekonomii społecznej 2016”

Prezentacje:

Prezentacja_1

Prezentacja_2

Prezentacja_3