„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pozakonkursowy „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy).
Celem projektu jest wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020.

Grupą docelową są instytucje wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy, media.
W ramach projektu będą realizowane działania polegające na:

  • tworzeniu regionalnej sieci współpracy OWES,
  • inicjowaniu współpracy na rzecz ekonomii społecznej i wyznaczaniu kierunków jej rozwoju,
  • kreowaniu i promocji marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wartość projektu wynosi 1.482.320,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.259.972,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia bieżących wydarzeń w zakresie ekonomii społecznej w zakładce Aktualności.

logo - EFS