„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w latach 2015-2023 realizował projekt pozakonkursowy „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy). Celem projektu było wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Projekt był realizowany w 3 etapach:

 • I etap, realizowany od 01.10.2015 do 31.12.2017 r. – wartość wydatków 1.295.989,35 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.101.590,94 zł,
 • II etap, realizowany od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. – wartość wydatków 1.979.128,71 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.682.259,40 zł,
 • III etap, realizowany od 01.01.2021 do 30.09.2023 r. – wartość wydatków 1.488.878,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.265.546,80 zł.

Grupą docelową projektu były instytucje wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy, media.

W ramach projektu realizowano działania polegające na:

 • tworzeniu regionalnej sieci współpracy OWES,
 • inicjowaniu współpracy na rzecz ekonomii społecznej i wyznaczaniu kierunków jej rozwoju,
 • kreowaniu i promocji marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Na przestrzeni 8 lat zrealizowano między innymi następujące działania:

 • zorganizowano 87 spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • przeprowadzono 6-częściowy cykl Team building dla pracowników OWES,
 • dwukrotnie zrealizowano badania ewaluacyjne na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim,
 • zorganizowano 4 wizyty studyjne dla pracowników OWES i PES, w tym 3 krajowe w OWES-ach z innych województw i 1 zagraniczną w Czechach,
 • zorganizowano 2 konferencje i 3 seminaria nt. ekonomii społecznej,
 • zorganizowano 25 Forów Międzysektorowych poświęcone różnorodnym tematom z obszaru ekonomii społecznej,
 • powołano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych, która jest organem o charakterze opiniująco-doradczym, składającym się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej i zorganizowano 13 posiedzeń Rady (więcej nt. Rady: https://es.rops-katowice.pl/slaska-rada-podmiotow-reintegracyjnych/),
 • odbyło się 5 Śląskich konwentów PES reintegracyjnych organizowanych w formie dwudniowych spotkań wyjazdowych,
 • zorganizowano 6 posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (do 2018 roku funkcjonującego jako Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej),
 • każdego roku realizowano doradztwo specjalistyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ekonomii społecznej, w poszczególnych latach można było skorzystać z usług doradców w 3-5 różnych zakresach tematycznych,
 • przeprowadzono 86 zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich w ramach cyklu edukacyjnego o ekonomii społecznej z wykorzystaniem konspektu lekcji „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”,
 • zorganizowano Młodzieżowe Spotkania z Ekonomią Społeczną w 2022 roku,
 • dwukrotnie przeprowadzono panele dyskusyjne nt. ekonomii społecznej w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • zorganizowano Tydzień Ekonomii Społecznej w 2017 roku,
 • przeprowadzono zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości społecznej dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w 2018 roku,
 • zorganizowano Śląskie Forum WTZ w 2021 roku,
 • we współpracy z OWES-ami i podmiotami ekonomii społecznej zorganizowano 8 imprez promujących przedsiębiorczość społeczną w różnych subregionach województwa śląskiego – targów, pikników, imprez plenerowych, konferencji,
 • zorganizowano 3 edycje Targów Ekonomii Społecznej na rynku w Katowicach,
 • dofinansowano udział śląskich podmiotów ekonomii społecznej w targach Polish Design Islands w Brukseli,
 • zorganizowano 4 konkursy promujące ekonomię społeczną: Gmina przyjazna ekonomii społecznej w 2016 i 2017 roku, Przyjaciel ekonomii społecznej w 2018 roku, Asy śląskiej ekonomii społecznej w 2019 roku,
 • opracowano koncepcję, wydano, a następnie dystrybuowano edukacyjną grę planszową „Ekonomia Społeczna”, w łącznej liczbie 1300 egzemplarzy,
 • dwukrotnie zorganizowano Turniej Gry Planszowej „Ekonomia Społeczna”,
 • przeprowadzono badania rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w województwie śląskim w 2020 roku,
 • opracowano narzędzie w postaci interaktywnej mapy potrzeb sektora ekonomii społecznej województwa śląskiego, która jest zbiorem informacji o podmiotach ekonomii społecznej oraz branżach, w których działają, jak również o deficytowych usługach społecznych na terenie poszczególnych gmin (mapa dostępna pod adresem: http://mapapotrzeb.rops-katowice.pl/),
 • opracowano 2 ekspertyzy: w 2016 roku ekspertyzę w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim, w 2019 roku ekspertyzę w zakresie potencjału społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim (dostępne w zakładce: https://es.rops-katowice.pl/artykuly-i-publikacje/),
 • w okresie pandemii COVID-19 we współpracy z OWES-ami uczestniczono w 3 spotkaniach on-line dla studentów i podmiotów ekonomii społecznej prezentujących działania ROPS z zakresu ekonomii społecznej,
 • w związku z epidemią COVID-19 w 2020 roku dokonano interwencyjnych zakupów 1000 zestawów środków ochrony osobistej od PES, które zostały dostarczone do hospicjów funkcjonujących na terenie województwa śląskiego,
 • prowadzono kampanie informacyjno-promocyjne o ekonomii społecznej z wykorzystaniem różnych środków przekazu: opublikowano 2 artykuły w prasie, wyemitowano 11 audycji radiowych z udziałem PES, wydrukowano i rozdystrybuowano 3500 egzemplarzy folderów, nagrano i udostępniono w internecie 5 filmów, promowano Targi Ekonomii Społecznej na plakatach i bilbordach,
 • opracowano 6 raportów rocznych o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim (monitorujących realizację „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”) i 6 raportów śródrocznych z rekomendacjami dla sektora ekonomii społecznej (dostępne w zakładce: https://es.rops-katowice.pl/raporty-monitoringowe/),
 • od 2016 roku prowadzono certyfikację podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” (więcej nt. Znaku: https://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/).