Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat klauzul społecznych, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Debata odbędzie się 13 października 2015 r. w godzinach 10.00-14.00 w Katowicach w Górnośląskim Parku Przemysłowym ul. Konduktorskiej 39 A. Jej celem jest zainicjowanie wojewódzkiej dyskusji nt. potrzeb, korzyści i trudności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, trzeciego sektora i świata nauki.

Debata jest wydarzeniem towarzyszącym ogłoszonemu przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursowi „Klauzule społeczne na start”. Celem konkursu jest wyłonienie trzech podmiotów, które w najwyższym stopniu stosują klauzule społeczne w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zachęcamy do udziału w konkursie i debacie zwłaszcza, że oba wydarzenia swoją tematyką idealnie wpisują się w działania podjęte przez Radę Ministrów, która 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W ślad za tym namawiamy do korzystania z instrumentów umożliwiających stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz do włączenia się w dyskusję na ten temat podczas planowanej debaty.

Udział w debacie jest bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się debaty – we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w debacie prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona do 7 października br. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat debaty można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84.

Poniżej zamieszczono program debaty i formularz zgłoszeniowy.