Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”.

Jest to druga edycja konkursu, którego celem jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014” oraz nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.

Konkurs trwa od 14 do 30 listopada 2014 r.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Konkurs wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, którym jest podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez same gminy lub przez podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na ich terenie, poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i procedury zgłoszenia znajdują się w regulaminie konkursu (dokumenty zamieszczone poniżej).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-87.