Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację na spotkania organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Są one adresowane do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego:

  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych,
  • publicznych służb zatrudnienia.

W tym roku zaplanowano realizację 4 spotkań w następujących obszarach tematycznych i terminach:

  1. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem podmiotów reintegracyjnych – 23 września 2020 roku, trener Paulina Fronczak
  2. Rozwój lokalny i budowanie marki przez JST z wykorzystaniem potencjału sektora ekonomii społecznej – 6 października 2020 roku, trener Iwona Niedojadło
  3. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej – 16 października 2020 roku, trener Barbara Płaczek
  4. Pomoc publiczna i pomoc de minimis a współpraca z podmiotami ekonomii społecznej – 30 października 2020 roku, trener Barbara Kunysz-Syrytczyk

Fora Międzysektorowe odbędą się w Katowicach w godzinach 9:30 – 14:45. Szczegółowe programy poszczególnych spotkań znajdują się poniżej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej – należy wybrać odpowiedni temat forum),
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Fora Międzysektorowe realizowane są przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 3 dni roboczych przed terminem danego spotkania lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania. ROPS zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów spotkań lub ich odwołania, w szczególności w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w województwie.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forów i nadsyłania zgłoszeń.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja anulowana

Program I forum 23.09.2020

Program II forum 06.10.2020

Program III forum 16.10.2020

Program IV forum 30.10.2020