Znaki jakości „Q”, „Teraz Polska” czy „Fairtrade” są często umieszczane na opakowaniach różnych produktów czy w punktach usługowych wielu firm. Podkreślają, że dany wyrób charakteryzuje się wysokim standardem i wyróżnia się na tle innych towarów z tej samej kategorii.

Czy wiesz, że podmioty ekonomii społecznej posiadają własny znak jakości – „Zakup prospołeczny”? W województwie śląskim działa sześć takich podmiotów ekonomii społecznej (PES).

ZAKUP PROSPOŁECZNY W SKRÓCIE….

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system tzw. certyfikacji PES oraz ich produktów i usług. Dzięki certyfikacji wiemy czy dany produkt spełnia określone wymagania. Wpływa to pozytywnie na budowanie korzystnego wizerunku PES na rynku i zachęca do zakupu ich wyrobów.

„Zakup prospołeczny” daje klientom możliwość dokonywania społecznie użytecznych wyborów konsumenckich, które wpływają na poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących np. dotkniętych niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych, wychodzących z uzależnień.

Ideę przedsięwzięcia przedstawia graficznie logotyp. Torba na zakupy, serce, kod kreskowy – dzięki nim kupujący podświadomie kojarzy fakt dokonywania zakupu produktu czy usługi oznaczonej „Zakupem prospołecznym” z działaniem pożytecznym. Nie musi nawet wiedzieć, czym jest ekonomia społeczna i jakie działania prowadzą PES. Jednocześnie taki znak jakości zapewnia potencjalnego klienta, że kupowane produkty i usługi zostały wykonane z wyjątkową dbałością.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Znak Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” jest prawnie chroniony i został zarejestrowany przez Fundację, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli jesteś przedstawicielem PES warto, abyś skorzystał z możliwości, które daje Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Dlaczego?

JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ POSIADAJĄC ZNAK?

Przyznany Znak to:

 • uznanie jakości Twojego produktu/usługi oraz społecznego wymiaru prowadzonej przez Ciebie działalności,
 • wyraz poszanowania dla satysfakcjonujących rezultatów Twojego PES, wynikających z zaangażowania zespołu i efektywnej organizacji pracy itp.,
 • dodatkowe narzędzie promocyjne użyteczne przy sprzedaży produktów, jak i pozyskiwaniu kooperantów i partnerów.

Znak przyznawany jest bezpłatnie, na pisemny wniosek zainteresowanego PES. Do wniosku załączany jest  wykaz podlegających certyfikacji produktów/usług.

Procedura certyfikacji jest prosta i bezpłatna. Nie będziesz zmuszony do przygotowania zbyt wielu dokumentów.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZNAKU?

Znakiem mogą posługiwać się poniższe PES:

 • centra integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki non-profit,
 • fundacje i stowarzyszenia
 • inne podmioty, który spełnią definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną (w rozumieniu działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego lub innej działalności o charakterze ekonomicznym).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ZNAK?

 1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.
 2. Wypełnij wniosek o certyfikację i załącz do niego:
  • ankietę podmiotu ekonomii społecznej,
  • aktualny wyciąg z właściwego rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego),
  • bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy lub – w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy – wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności.
 3. Złóż wszystkie powyższe dokument w formie papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

ROPS jest instytucją certyfikującą dla PES z województwa śląskiego, na podstawie licencji udzielonej przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Zasady przyznawania Znaku oraz wzory potrzebnych dokumentów – wniosku oraz ankiety podmiotu ekonomii społecznej można pobrać poniżej.

ZŁOŻYŁEM WNIOSEK O PRZYZNANIE ZNAKU. CO DZIEJE SIĘ Z NIM DALEJ?

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się proces certyfikacji podmiotu ekonomii społecznej, w ramach którego:

 1. ROPS sprawdza kompletność dokumentów i przekazuje wniosek z załącznikami do Śląskiej Kapituły Certyfikującej.
 2. Śląska Kapituła Certyfikująca analizuje złożony wniosek wraz z załącznikami, a następnie wydaje decyzję o udzieleniu rekomendacji.
 3. ROPS, w oparciu o rekomendacje Kapituły, nadaje Znak w formie zarządzenia Dyrektora ROPS, w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnej dokumentacji.
 4. Przyznanie Znaku następuje poprzez udzielenie przez ROPS w formie umowy niewyłącznej licencji na jego używanie na okres 1 roku.

Zainteresowane PES mogą zgłaszać się z wnioskiem o możliwość uzyskania Znaku przez cały rok.

Po podpisaniu umowy licencji, fakt przyznania danemu podmiotowi Znaku zostaje udokumentowany m.in. w rejestrze dostępnym na stronie internetowej Znaku prospołecznego: http://www.zakupprospoleczny.pl/podmioty

Po upływie roku zainteresowany podmiot może wystąpić o przedłużenie okresu certyfikacji. W tym celu składa do ROPS wniosek o przedłużenie licencji na używanie Znaku na dalszy okres 1 roku. Wydłużenie licencji nie wiąże się z koniecznością ponownego przedstawiania ankiety podmiotu ekonomii społecznej i podejmowania decyzji przez Śląską Kapitułę Certyfikującą.

CO SPRAWDZA ŚLĄSKA KAPITUŁA CERTYFIKUJĄCA?

 • Posiadaną formy prawną PES.
 • Prowadzenie przez PES działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym.
 • Funkcjonowanie PES na rynku od co najmniej 6 miesięcy.
 • Uzyskiwanie przez PES co najmniej 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ).

JAK BĘDZIESZ MÓGŁ WYKORZYSTAĆ ZNAK?

 • Oznaczysz certyfikowane produkty oraz miejsca prowadzenia działalności usługowej.
 • Umieścisz Znak na materiałach reklamowych i promocyjnych zachęcających do kupna produktów lub usług.
 • Będziesz używał Znaku w reklamie i kontaktach biznesowych (np. na wizytówkach).

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Skontaktuj się z pracownikami Działu ds. Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, telefonicznie pod numerem: 32 730 68 96 lub mailowo na adres: des@rops-katowice.pl.

Informacje o Znaku można znaleźć także pod adresem: http://www.zakupprospoleczny.pl/

MATERIAŁY DO POBRANIA: