W dniu 16 stycznia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, powołanego uchwałą Zarządu Województwa nr 3592/110/IV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W skład Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej wchodzą:

 • Pan Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego (Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pani Halina Misiewicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pan Andrzej Gillner – Przewodniczący Komisji ds. Organizacji Pozarządowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (Członek Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pan Jan Klimek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Członek Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pan Mieczysław Płaneta – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Członek Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pan Andrzej Rączaszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Członek Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pani Anna Szelest – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST (Członek Wojewódzkiego Zespołu);
 • Pan Jarosław Wesołowski – p.o. Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego (Członek Wojewódzkiego Zespołu).

Podczas pierwszego spotkania przedstawiono Wytyczne do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz omówiono harmonogram i tryb prac nad dokumentem. Zespół podjął także decyzję o utworzeniu zespołów zadaniowych, które będą zajmować się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • udziałem sektora ES w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego i bezrobocia, rolą sektora ES w procesie integracji i reintegracji społecznej oraz świadczeniu usług społecznych;
 • współpracą sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu;
 • sposobami finansowania sektora ES;
 • edukacją i profesjonalizacją sektora ES;
 • oraz promocją ES.

Ze względu na szeroki zakres zagadnień dotyczących ekonomii społecznej podjęto decyzję o zaproszeniu do udziału w pracach zespołów zadaniowych przedstawicieli samorządu województwa, samorządów powiatowych i gminnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz środowisk naukowych i biznesowych. Omówiono również kandydatury na liderów ww. zespołów.

Przygotowywany Plan będzie stanowił istotny element strategii rozwoju regionu, w tym strategii polityki społecznej, wyznaczając kierunki działań samorządu województwa w obszarze ekonomii społecznej. Prace nad Planem będą koordynowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.