„Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w latach 2007 do 2015 realizował projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2012 roku w ramach projektu były podejmowane działania związane z ekonomią społeczną.

Po wprowadzeniu w ramach Poddziałania 7.1.3 nowego typu operacji: opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3592/110/IV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku powołał Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, którego zadaniem było przygotowanie tego dokumentu. W ramach Zespołu powołano 5 zespołów zadaniowych:

 • ds. integracji i reintegracji społecznej,
 • ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu,
 • ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES,
 • ds. promocji ekonomii społecznej,
 • ds. finansowania podmiotów sektora ES,

które wypracowywały poszczególne części Planu. Prace te koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który od 2012 roku rozpoczął realizację wprowadzonego zadania z zakresu ekonomii społecznej w ramach III etapu projektu systemowego. W pracach zespołów zadaniowych wzięło udział 138 osób reprezentujących różne rodzaje podmiotów. Na podstawie materiałów opracowanych przez zespoły, ROPS przygotował wstępną wersję „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, która była poddana konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 roku, a po uwzględnieniu wniosków z nich płynących, przekazana do konsultacji instytucjonalnych. 20 lutego 2013 roku Plan został zatwierdzony przez Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, a 25 kwietnia 2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Część zadań wynikających z Planu została zrealizowana w ramach projektu systemowego. W IV etapie projektu, tj. od października 2012 do grudnia 2013 roku, zrealizowano następujące zadania:

 • zorganizowano cykl „Spotkań z ekonomią społeczną”, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim,
 • opublikowano serię artykułów o ekonomii społecznej w celu propagowania idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu (artykuły dostępne w zakładce „Publikacje i raporty/Artykuły”),
 • zorganizowano 3 konkursy mające na celu promocję ekonomii społecznej (Hasło i logo ekonomii społecznej w województwie śląskim, Gmina przyjazna ekonomii społecznej, Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim; wyniki konkursów w zakładce „Działania/Konkursy”),
 • wydano broszurę informacyjną zawierającą podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii społecznej oraz publikację „Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową” (dostępne w formie drukowanej w siedzibie ROPS oraz w zakładce „Publikacje i raporty/Publikacje”),
 • zorganizowano konferencję „Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego w województwie śląskim”,
 • prowadzono podstronę internetową w celu ułatwienia dostępu do informacji o ekonomii społecznej w województwie śląskim,
 • monitorowano realizację Planu w województwie śląskim,
 • zorganizowano studia podyplomowe na kierunku ekonomia społeczna,
  • organizowano szkolenia w zakresie ekonomii społecznej,
 • organizowano wizyty studyjne pozwalające poznać dobre praktyki z zakresu ekonomii społecznej.

W V etapie projektu, tj. od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku, kontynuowano działania z obszaru ekonomii społecznej połączone z wspieraniem budowania partnerstw lokalnych:

 • zorganizowano w 4 subregionach województwa śląskiego seminaria „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”,
 • opracowano i udostępniono księgę znaku dla logo i hasła ekonomii społecznej (do pobrania na stronie),
 • udostępniono w formie elektronicznej poradnik nt. stosowania klauzul społecznych (w zakładce „Publikacje i raporty/Publikacje”),
 • zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne w subregionach nt. zawierania partnerstw, rozpoczynające cykl działań wspierających budowanie partnerstw lokalnych, w tym na rzecz ekonomii społecznej,
 • zorganizowano 24 warsztaty wyjazdowe na temat inicjowania i praktycznych aspektów funkcjonowania partnerstw lokalnych,
 • zorganizowano 24 wizyty studyjne, z których 12 było połączonych z praktycznym szkoleniem,
 • prowadzono specjalistyczne doradztwo z zakresu ekonomii społecznej, budowania partnerstw lokalnych, pracy ze środowiskiem lokalnym oraz przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • zorganizowano 20 szkoleń uzupełniających z tematyki ekonomii społecznej, partnerstw, zespołów interdyscyplinarnych,
 • zorganizowano 2 cykle szkoleniowe „Akademia lidera społeczności lokalnej”,
 • przeprowadzono 8 szkoleń wspólnych dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 8 wspólnych dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy,
 • organizowano posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej,
 • zorganizowano 3 konkursy: „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”, konkurs na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim, konkurs „Klauzule społecznej na start” (wyniki w zakładce „Działania/Konkursy”),
 • zorganizowano studia podyplomowe na kierunku ekonomia społeczna,
 • zorganizowano 2 kongresy: w 2014 kongres połączony z targami przedsiębiorczości społecznej i prezentacją dobrych praktyk, w 2015 kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej,
 • wydano publikację „Działania na rzecz aktywnej integracji” (dostępna w formie drukowanej w siedzibie ROPS oraz w zakładce „Publikacje i raporty/Publikacje”),
 • prowadzono kampanię promocyjną upowszechniającą ekonomię społeczną i zawieranie partnerstw, na którą składały się m.in. niniejsza strona internetowa i redakcja newslettera, materiały promocyjne przekazywane uczestnikom projektu, 4 artykuły prasowe na temat ekonomii społecznej, przygotowanie i emisja w TVP Katowice dwuodcinkowego filmu promującego ekonomię społeczną,
 • opracowano i udostępniono internetowy katalog podmiotów ekonomii społecznej województwa śląskiego: http://katalogpes.rops-katowice.pl/, do którego podmioty na bieżąco mogą się zgłaszać,
 • zawarto Śląski pakt na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i 4 pakty w subregionach województwa śląskiego,
 • prowadzono monitoring realizacji Planu w województwie śląskim (raporty dostępne w zakładce „Publikacje i raporty/Raporty monitoringowe”).