W dniu 2 marca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się drugie spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, w którym udział wzięli również liderzy zespołów zadaniowych ds. integracji i reintegracji społecznej; ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym także ze środowiskiem biznesu; ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES; ds. finansowania podmiotów sektora ES oraz ds. promocji ES.

Przedmiotem posiedzenia było przekazanie ustaleń podjętych na spotkaniu liderów zespołów zadaniowych, które odbyło się w dniu 8 lutego br., podsumowanie wyników naboru do ww. zespołów, akceptacja ich składów oraz omówienie struktury wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, w tym także propozycji podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych części dokumentu. Podczas spotkania omówiono również harmonogram spotkań zespołów zadaniowych zaplanowanych na marzec.

Konferencja Konferencja