Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do nowej edycji 2024/2025 cyklu edukacyjnego poświęconego ekonomii społecznej.

Cykl będzie realizowany w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet FERS.04.00 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

CEL

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

GRUPA DOCELOWA

Adresatami cyklu są uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do siódmej i ósmej klasy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Zajęcia zorganizowane będą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, które prześlą zgłoszenie i zakwalifikowane zostaną do udziału w cyklu edukacyjnym. Planujemy organizację zajęć w ramach projektu przez kolejne 5 lat łącznie w 70 szkołach.

TERMINY

W aktualnie prowadzonym naborze na rok szkolny 2024/2025 planujemy realizację zajęć w dwóch etapach:

  1. od września do grudnia 2024 – zajęcia dla 10 szkół.
  2. od stycznia do czerwca 2025 – zajęcia dla 10 szkół.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Wersja 2024 r.” (pod linkiem zamieszczono pierwotny konspekt lekcji, który zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r., przed rozpoczęciem zajęć zostanie on zaktualizowany do wersji 2024 r.). Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie czy podstawy przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone są w formie gry terenowej realizowanej na terenie szkoły, polegają na przemieszczaniu się młodzieży z klasy do klasy, rozwiązywaniu zadań i zdobywaniu kolejnych punktów w wyznaczonych bazach. Ponadto uczą młodzież kreatywności oraz współpracy w grupie.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ

Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy pedagogów, wychowawców, nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W celu zgłoszenia szkoły proszę wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, którego skan należy przesłać do 6 września 2024 r. na adres mailowy etkacz@rops-katowice.pl Do formularza załączone są klauzule RODO, z treścią których należy się zapoznać. Linki do formularza i klauzul RODO zamieszczono poniżej.

Oryginał dokumentu należy wysłać do 13 września 2024 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice

z dopiskiem na kopercie „pokój 215”.

KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 6 września 2024 r.
  2. Przesłanie oryginału dokumentów (patrz pkt 1) do dnia 13 września 2024 r.
  3. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje szkołom, które nie brały udziału w poprzednich edycjach cyklu edukacyjnego organizowanych przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca”.
  4. W sytuacji otrzymania dużej ilości zgłoszeń powstanie lista rezerwowa szkół niezakwalifikowanych. W przypadku rezygnacji szkół zakwalifikowanych, z listy dobierane będą kolejne szkoły.

POROZUMIENIE

Przed rozpoczęciem zajęć szkoły zakwalifikowane do udziału w cyklu zobowiązane będą do podpisania porozumienia o współpracy z ROPS (warunek konieczny).

Terminy zajęć są ustalane pomiędzy ROPS a szkołą po zawarciu porozumienia. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, a tym samym braku możliwości organizacji zajęć w szkole w zaplanowanym terminie, zajęcia mogą zostać przesunięte na inny dogodny termin ustalony między ROPS a szkołą.

OBOWIĄZKI SZKOŁY ZAKWALIFIKOWANEJ DO UDZIAŁU:

  1. Udostępnienie trzech sal lekcyjnych, w tym dwóch wyposażonych w co najmniej jeden komputer z podłączeniem do internetu (za zgodą nauczyciela dopuszcza się możliwość wykorzystania przez młodzież telefonów komórkowych w celu wyszukania potrzebnych informacji).
  2. Rekrutacja młodzieży.
  3. Wskazanie nauczyciela/pedagoga do współpracy z ROPS w zakresie realizacji zajęć w ramach cyklu.
  4. Wypełnienie protokołu po zakończonych zajęciach i odesłanie go do ROPS w Katowicach.

Udział szkół w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

W przypadku wątpliwości lub pytań można się kontaktować z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzule RODO