Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do V edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu ekonomii społecznej.

CEL

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

ADRESACI

Adresatami cyklu są uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do siódmej i ósmej klasy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Zajęcia w 2021 roku zorganizowane będą w 10 szkołach, które wyślą zgłoszenie i zakwalifikowane zostaną do udziału w cyklu edukacyjnym.

TERMIN

Realizacja zajęć planowana jest od września do listopada 2021 r.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r.

 KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ

Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy pedagogów, wychowawców, nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Aby zgłosić chęć udziału w cyklu należy przesłać na adres mailowy etkacz@rops-katowice.pl następujące informacje:

  • pełną nazwę i adres szkoły,
  • imię i nazwisko, telefon i email osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć.

ZASADY REKRUTACJI

  1. Przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 15 września 2021 r.
  2. Szkoły zgłoszone do udziału w IV edycji, w których ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbyły się zajęcia oraz te, które zostały wpisane na listę rezerwową będą kwalifikowane do udziału w V edycji w pierwszej kolejności pod warunkiem, że prześlą zgłoszenie do V edycji w terminie wskazanym w pkt. 1.
  3. Kolejność nadsyłania zgłoszeń. W przypadku pozostałych szkół decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo przysługuje szkołom, które dotychczas nie brały udziału w cyklu edukacyjnym.

POROZUMIENIE

Przed rozpoczęciem zajęć szkoły zakwalifikowane do udziału w cyklu zobowiązane będą do podpisania porozumienia o współpracy z ROPS (warunek konieczny).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego, a tym samym braku możliwości organizacji zajęć w szkole w zaplanowanym terminie, zajęcia przesunięte będą na 2022 rok (tj. drugi semestr roku szkolnego 2021/2022).

FINANSOWANIE

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział szkół w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

OBOWIĄZKI SZKOŁY ZAKWALIFIKOWANEJ DO UDZIAŁU:

  1. Udostępnienie trzech sal lekcyjnych, w tym dwóch wyposażonych w co najmniej jeden komputer z podłączeniem do internetu (za zgodą nauczyciela dopuszcza się możliwość wykorzystania przez młodzież telefonów komórkowych w celu wyszukania potrzebnych informacji).
  2. Rekrutacja młodzieży.
  3. Wskazanie nauczyciela/pedagoga do współpracy z ROPS w zakresie realizacji zajęć w ramach cyklu.
  4. Wypełnienie ankiety po zakończonych zajęciach i odesłanie jej do ROPS w Katowicach.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.