Za nami dwudniowy Konwent podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, który zgromadził w Wiśle kilkudziesięciu przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor ROPS Bożena Borowiec, która po przywitaniu uczestników oraz przybliżeniu idei i planu konwentu przekazała głos gościowi specjalnemu – europosłowi Markowi Plurze. Opowiedział on o nowych rozwiązania prawnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej, w szczególności o akcie o dostępności towarów i usług, karcie mobilności, strategii Europa bez barier 2020-2030 oraz wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w UE.

Następnie członkowie prezydium kończącej swoją pierwszą kadencję Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych: Grzegorz Żymła i Patrycja Rojek podsumowali dotychczasową działalność, zdając zgromadzonym krótkie sprawozdanie z najważniejszych inicjatyw, w które włączała się Rada w ciągu minionych dwóch lat. Po podsumowaniu przyszła pora na przypomnienie zasad głosowania w wyborach członków II kadencji Rady oraz prezentacje zgłoszonych kandydatów. Głosowanie przebiegło sprawnie i po przerwie rozpoczęto blok wystąpień zaproszonych gości.

O wsparciu rodzin z osobami niepełnosprawnymi w kontekście programu „Za życiem” szczegółowo opowiedziała Bogusława Kuczyńska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przybliżyła założenia programu, przekazała dane na temat jego dotychczasowej realizacji oraz plany rozwoju.

Możliwości wykorzystania środków unijnych na programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwój i tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych były przedmiotem wystąpienia zastępcy dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – Jarosława Ligasa. Uczestnicy zostali poinformowani o planowanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie.

Prezentacja dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Grzegorza Sikorskiego o obecnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych stała się bazą do rozważań na temat roli i zadań podmiotów reintegracyjnych w obliczu rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i konieczności pracy z najtrudniejszymi do zaktywizowania grupami klientów.

Doceniając trud codziennej pracy kadry podmiotów reintegracyjnych, Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Małgorzata Ochęduszko-Ludwik podziękowała zgromadzonym za zaangażowanie i serce wkładane w poprawę jakości życia osób, do których kierują swoje działania. Wręczyła również podziękowania członkom pierwszej kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych za ich dotychczasową pracę. Tuż po tej uroczystej chwili zostały ogłoszone wyniki wyborów członków II kadencji. Pierwszy dzień Konwentu zakończyła dyskusja na temat oczekiwanych przez podmioty reintegracyjne obszarów wsparcia ze strony samorządu województwa.

Drugi dzień Konwentu poświęcono pracy w formule warsztatowej w dwóch grupach: CIS-ów i KIS-ów oraz ZAZ-ów i WTZ-ów. Głównymi obszarami dyskusji były wyzwania, jakie obecna sytuacja na rynku pracy stawia przed podmiotami reintegracyjnymi, zmiany legislacyjne, które wpływają na ich funkcjonowanie, sposoby finansowania działań i problemy z tym związane, a także pomysły na rolę ROPS-u we wspieraniu podmiotów reintegracyjnych. Warsztaty stanowiły również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Konwent podmiotów reintegracyjnych został zorganizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Skład II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych:

  1. Agnieszka Bednarz – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
  2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
  3. Wojciech Kulesza – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny)
  4. Zbigniew Nowakowski – Zakład Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny)
  5. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
  6. Patrycja Rojek – Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (subregion centralny)
  7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny)
  8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy)