Serdecznie zapraszamy przedstawicieli działających w województwie śląskim Centrów i Klubów Integracji Społecznej do udziału w regionalnym spotkaniu sieciującym z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie ma na celu umożliwienie dyskusji na temat zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami w zakresie powierzania lub zakupu usług wspierania działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, które korzystają ze wsparcia OWES.

Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2024 r. o godzinie 10:00 w Katowicach przy ul. Jordana 18 w sali 101. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa i klauzulami RODO (dostępne poniżej) i przesłanie skanu na adres: ilipka@rops-katowice.pl w terminie do 8 lipca 2024 r. Oryginały można dostarczyć bezpośrednio na spotkanie lub przesłać na adres ROPS przed spotkaniem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, pokój 216.

Prosimy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego:

  • w pkt. 2 zaznaczyć „Uczestnik/czka został/a skierowany/a do projektu przez pracodawcę” i wypełnić również część B z danymi pracodawcy i nazwą CIS/KIS,
  • w pkt. 20 jako formę wsparcia zaznaczyć „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim” i wpisać w formę wsparcia SPOTKANIE SIECIUJĄCE OWES oraz CIS i KIS.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu FERS 2021-2027, Priorytet FERS.04.00 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego. Regulamin wsparcia w ramach projektu wraz ze wszystkim załącznikami jest dostępny na stronie: https://rops-katowice.pl/rops-fers-projekt-koordynacja-dzialan-w-zakresie-polityki-spolecznej-rops-wsl/

KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Przynależność do grupy docelowej formy wsparcia (CIS, KIS, OWES).
  2. Przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 8 lipca 2024 r. – po zakwalifikowaniu konieczne jest przesłanie/dostarczenie oryginału dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, klauzule RODO) do dnia 11 lipca 2024 r.
  3. Decyduje kolejność zgłoszeń, w sytuacji zgłoszenia liczby osób przekraczającej pojemność sali, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 osoby z każdego podmiotu.

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Klauzule RODO