2 czerwca 2017 r. odbyło się Forum Międzysektorowe na temat „Przywracanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia – praca z beneficjentem i jego rodziną” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Spotkanie poprowadziła Pani Bożena Dorożyńska omawiając potrzeby, możliwości i ograniczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Prelegentka przedstawiła także sposoby współpracy z rodziną, interakcje i zależności, jakie w niej zachodzą oraz spojrzenie na rodzinę niepełnosprawnego jako system. Co więcej, przybliżyła sposoby realizacji celów, jakie powinny spełniać podmioty reintegracyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Do dyskusji w drugiej części Forum włączyły się przedstawicielki Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic, Panie: Sonia Rzeczkowska, Agata Gnat i Agnieszka Budzyńska. Przedstawiły one działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym rolę samorządów oraz działań OWES na rzecz włączania podmiotów reintegracyjnych. Omówione zostały kwestie definicji, konwencji i praw osób niepełnosprawnych o także cele, efekty, przebieg oraz działania i zadania projektu „Śląskie bez barier” realizowanego właśnie przez to stowarzyszenie.


 

Załączniki: