W dniu 7 lipca 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbyło się seminarium nt.: „Instytucjonalny wymiar dialogu społecznej na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej”.

Celem spotkania było określenie ram przyszłej współpracy instytucji realizujących w regionie zadania integracji społeczno-zawodowej przy opracowaniu regionalnego Planu na rzecz ekonomii społecznej oraz utworzenie regionalnej sieci wspierającej rozwój dialogu i partnerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej, samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, Instytucji Pośredniczącej oraz ROPS.

Podczas seminarium, Pan Cezary Miżejewski – prezes OZRSS omówił „Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie”.

Przekazane zostały także informacje o umiejscowieniu Planu w strukturze dokumentów województwa oraz proponowanym trybie prac przygotowania Planu. Pani Halina Misiewicz, dyrektor ROPS poinformowała o włączeniu typu operacji związanego z opracowaniem Planu do obecnie realizowanego przez ROPS projektu systemowego, a także planowanym powołaniu Wojewódzkiego Zespołu ds. opracowania Planu oraz Zespołów Zadaniowych.

Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o przestąpieniu do regionalnej sieci współpracy, a także zadeklarowali swój udział w pracach Zespołów Zadaniowych, po dookreśleniu obszarów merytorycznych, w których toczyć się będą prace Zespołów.

Na zakończenie spotkania poinformowano, że w dalszym etapie prac ustalona zostanie (w uzgodnieniu ze stronami) lista członków Zespołów Zdaniowych oraz dokumenty powołujące członków i liderów poszczególnych Zespołów.