Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Całe kompendium można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19
Poniżej zamieszczamy wykaz zawartych w nim najważniejszych instrumentów wraz z linkami do stron, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia:

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI:

1. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy

Dla kogo:

– PES prowadzące działalność gospodarczą, będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

– dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Gdzie się zgłosić: Powiatowy Urząd Pracy

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

2. Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu.

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

Gdzie się zgłosić: Wojewódzki Urząd Pracy

Przydatne linki:

https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

3. Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

Dla kogo: PES, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób

Gdzie się zgłosić: ZUS

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

4. Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat

Dla kogo: PES

Gdzie się zgłosić: ZUS

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

INSTRUMENTY ZWROTNE

1. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy – PES prowadzące działalność gospodarczą

Gdzie się zgłosić: Powiatowy Urząd Pracy

Przydatne linki:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

2. Preferencyjne pożyczki płynnościowe BGK

Dla kogo: PES, prowadzące działalność gospodarczą (mikro, mali i średni przedsiębiorcy) lub odpłatną działalność statutową, istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy

Gdzie się zgłosić: pośrednicy finansowi wyłonieni przez BGK: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Przydatne linki:

https://www.bgk.pl/

https://pozyczkipes.frp.pl/

https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

https://frw.pl/category/aktualnosci/

3. Zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES

Dla kogo: PES

Gdzie się zgłosić: pośrednik finansowy, który udzielił lub ma udzielić pożyczki: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Przydatne linki:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

https://tise.pl/

https://frw.pl/

https://www.frp.pl/

4. Wsparcie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

Gdzie się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcia za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Przydatne linki:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html?_ga=2.231963039.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html?_ga=2.30675647.1875883455.1586426560-1311231577.1586426560

5. Zmiana warunków kredytów bankowych

Dla kogo: PES

Gdzie się zgłosić: bank, w którym PES zaciągnął kredyt, zmiana warunków musi być uzgodniona przez bank i kredytobiorcę (możliwa na podstawie art. 31zf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

6. Wsparcie dla przedsiębiorców w BGK

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

Gdzie się zgłosić: Bank Gospodarstwa Krajowego

Przydatne linki:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

7. Wsparcie zwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu

Dla kogo: PES prowadzących działalność gospodarczą w formie mikro małego lub średniego przedsiębiorstwa

Gdzie się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju

https://www.arp-tarcza.pl/

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych

2. Zmiany w zakresie rozliczania zleconych zadań publicznych

3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert

4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dla kogo: PES

Gdzie się zgłosić: organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego

Przydatne linki:

https://www.niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/

https://www.niw.gov.pl/kwietniowa-aktualizacja-wykazu-opp-1-za-2019-rok/

ZATRUDNIENIE SOCJALNE – wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego

Dla kogo: CIS i KIS

Gdzie się zgłosić: PUP, JST przyznające dofinansowanie

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,dla,Podmiotow,Zatrudnienia,Socjalnego,z,dnia,1,kwietnia,2020,r.,,4181.html

ZMIANY W ROZWIĄZANIACH SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. WTZ – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej nie ulegnie obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć w WTZ na skutek przeciwdziałania koronawirusa.

2. ZAZ – dofinansowanie kosztów działania ZAZ pozostaje na niezmienionym poziomie. Dodatkowo ZAZ mogą ubiegać się o rekompensatę za wypłacone wynagrodzenia (w części finansowanej z działalności wytwórczej lub usługowej) w przypadku spadku obrotów lub przestoju. Wniosek składać należy do oddziału PFRON nie później niż 30 dni od wypłaty wynagrodzenia, którego dotyczyć ma rekompensata.

3. Wydłużenie obowiązywania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (o 60 dni) oraz o niezdolności do pracy (o 90 dni) od zakończenia stanu epidemii lub stanu epidemicznego (art. 15h i art. 15zc).

Przydatne linki:

http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

PODATKI I OPŁATY

1. Wybrane ułatwienia dotyczące podatków:

  • możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT,
  • zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej,
  • wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień,
  • wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej

Przydatne linki:

https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy może podjąć uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości te podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią.

OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES)

Rolą OWES jest udzielanie informacji i wsparcia doradczego podmiotom ekonomii społecznej w zakresie wprowadzanych przez rząd rozwiązań. OWES powinien kompleksowo wspierać PES w ubieganiu się o dostępne dla nich instrumenty, m.in. poprzez pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków we właściwych instytucjach.

W OWES-ach będą również uruchamiane środki w ramach realizowanych projektów na zakupy w PES towarów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Gdzie się zgłosić:

– obszar bielski (południowy): http://www.owes.bcp.org.pl/

– obszar częstochowski (północny): http://jowes.pl/

– obszar zachodni (rybnicki): https://cris.org.pl/wp-content/cache/all/index.html

– obszar centralno-południowy: https://rowes.com.pl/

– obszar centralno-wschodni: http://owes.frapz.org.pl/

– obszar centralno-zachodni: http://swr.pl/owes/

 

Najnowsze informacje o wsparciu dla sektora ekonomii społecznej można śledzić na Facebooku Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej:

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/