Dnia 1 lutego 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Śląskim, na podstawie której Województwo otrzyma dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Konkurs dotacji ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 7 999 710, 00 PLN. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Konkurs współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Informacja o naborze wniosków podana zostanie w późniejszym terminie.