W połowie 2022 roku mija dwuletnia kadencja Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, powołanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Rada służy wymianie doświadczeń, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, prezentowaniu propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Składa się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych IV kadencji. Kandydat lub kandydatka powinna reprezentować podmiot, który posiada status Zakładu Aktywności Zawodowej, Klubu Integracji Społecznej lub też Centrum Integracji Społecznej. Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej można nadsyłać do 12 maja 2022 r. na adres e-mail: ilipka@rops-katowice.pl. Formularz powinien zostać podpisany, opieczętowany i przesłany w formie skanu. Po weryfikacji zgłoszeń lista kandydatów do Rady zostanie opublikowana na stronie internetowej ROPS. Do Rady włączeni zostaną również reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednak zostaną oni wskazani przez Śląskie Forum WTZ. Zasady wyboru Rady określa załączony poniżej Regulamin.

Wybory do Rady odbędą się podczas planowanego w terminie 26-27 maja 2022 r. Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych, na który już teraz serdecznie zapraszamy reprezentantów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego. Dokładne miejsce oraz program konwentu zostaną podane po zakończeniu procedur przetargowych, a rekrutacja uczestników zostanie ogłoszona wkrótce.

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w konwencie, podczas którego odbędą się wybory do Rady, dopuszcza się oddanie głosu w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów zamieszczonego poniżej). Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS na adres: ilipka@rops-katowice.pl w terminie do 18 maja. Wszystkie podmioty, które zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego otrzymają zindywidualizowaną kartę do głosowania, a głosowanie w tym trybie będzie możliwe do 24 maja br.

Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 83 lub 32 730 68 87. Poniżej zamieszczono dokumenty związane z wyborem członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur oraz udziału w wyborach.

Załączniki:

  1. Regulamin wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych
  2. Formularz zgłoszenia kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie Podmiotów Reintegracyjnych