Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach regionalne spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Jego główny punkt stanowiło przeprowadzenie wyborów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych i zainicjowanie jej działalności.

Nowo powołana Rada jest organem o charakterze opiniująco-doradczym, działającym na rzecz wzmocnienia, rozwoju oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Zgodnie z Regulaminem wyborów członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych zasiadło w niej 8 osób (po dwie z każdego typu podmiotu):

  1. Agnieszka Bednarz – lider aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
  2. Maria Kowalczyk-Cichy – kierownik Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
  3. Zbigniew Nowakowski – dyrektor ds. osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny)
  4. Iwona Puchalska – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
  5. Patrycja Rojek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia UNIKAT w Katowicach (subregion centralny)
  6. Marcin Słonka – dyrektor Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego przy Stowarzyszeniu „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej (subregion południowy)
  7. Agnieszka Winczewska – kierownik Centrów Integracji Społecznej w Łazach i Zawierciu-Żerkowicach, prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach (subregion centralny)
  8. Grzegorz Żymła – Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej (subregion południowy)

Kadencja Rady trwa dwa lata i jest wspólna dla jej członków. Obsługę administracyjno-organizacyjną przedsięwzięcia zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wyborom do Rady towarzyszyły prelekcje i dyskusje. W imieniu 6 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących w województwie śląskim, Marta Leżańska opowiedziała, w jaki sposób wspierają one podmioty o charakterze reintegracyjnym. Wśród zaproszonych mówców znalazł się Cezary Miżejewski – ekspert z zakresu ekonomii społecznej, który zaprezentował możliwości realizacji usług społecznych przez podmioty reintegracyjne oraz ich kooperacji w tym zakresie. Z kolei przedstawicielka Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Justyna Kamińska – przybliżyła informacje dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 9.2.5 RPO WSL Rozwój usług społecznych. Podczas warsztatu podsumowującego spotkanie uczestnicy wyrazili swoje oczekiwania, a także wyzwania stojące przed konstytuującą się Śląską Radą Podmiotów Reintegracyjnych. Ideę sieci i rady podmiotów reintegracyjnych zaprezentowała Beata Szczygieł – kierownik WTZ w Łazach, która jednocześnie pełniła rolę moderatora podczas spotkania.

Dziękujemy przedstawicielom Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej za aktywny udział w spotkaniu. Członkom Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz reprezentowanych przez nią podmiotów.
Wszelkie sugestie, opinie i komentarze na temat funkcjonowania Rady można zgłaszać pod adresem: aczechowska@rops-katowice.pl lub telefonicznie: 32 730-68-87.