Już za nami Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych, który odbył się 23 i 24 maja br. w Wiśle. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie oraz możliwości ich rozwoju, w szczególności w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i programowania strategii rozwoju województwa śląskiego.  

Uroczystego otwarcia dokonali Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrali Pan Marcin Flaczyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który przedstawił aktualną sytuację na śląskim rynku pracy oraz pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z prezentacją na temat wsparcia w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością i rozwoju podmiotów reintegracyjnych udzielanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pan Jan Filip Libicki – Senator RP i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych omówił działania prowadzone przez Zespół i zaprosił osoby zainteresowane do współpracy, w szczególności zgłaszania przez podmioty reintegracyjne bieżących problemów oraz propozycji nowych zadań dla Zespołu. Możliwości uzyskania wsparcia na działania skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprezentowali przedstawiciele PFRON Pan Jan Wroński – Dyrektor Oddziału Śląskiego wraz z Panią Gabrielą Knapik – Specjalistą ds. wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Natomiast Pan Marcin Chroszcz – Dyrektor Wydziału Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przybliżył założenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz związanych z nim programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „ Opieka wytchnieniowa”.   

Ponadto przedstawione zostały założenia i przebieg projektu pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie we współpracy m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, NGO, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy z terenu województwa śląskiego.

Pierwszy dzień Konwentu zakończył się pracą warsztatową i dyskusją nad kierunkami rozwoju podmiotów reintegracyjnych z udziałem Pana Ryszarda Skrzypca – konsultanta regionalnego dla województwa śląskiego w ramach projektu pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Przedstawiciele poszczególnych typów podmiotów reintegracyjnych wskazywali na konieczne działania w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz szanse wynikające z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie wzmocnienia sektora ekonomii społecznej.

W drugim dniu spotkania odbyły się równolegle dwie prelekcje tematyczne połączone z dyskusją. Tematyka rozwoju psychoseksualnego i seksualności osób niepełnosprawnych była poruszona przez Panią Paulinę Kopeć-Turecką – psychologa, seksuologa, terapeutę i trenera z zakresu  edukacji seksualnej, natomiast zagadnienie pracy z osobami uzależnionymi szczegółowo przedstawione przez dr. Andrzeja Mzyka – dydaktyka i specjalistę psychoterapii uzależnień, psychoterapeutę i asystenta psychodramy. W ramach prelekcji, oprócz przedstawienia aspektów teoretycznych, omawiane były konkretne przypadki z jakimi zetknęli się uczestnicy w trakcie pracy z osobami uzależnionymi i osobami niepełnosprawnymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu, prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz Śląskiej Radzie Podmiotów Reintegracyjnych za wsparcie merytoryczne i organizacyjne przedsięwzięcia.

Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych organizowany był w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i zapoznania się z materiałami z Konwentu, które będą sukcesywnie publikowane.

Materiały konferencyjne: