16 września 2019 r. w Katowicach odbyło się już ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Spotkanie poświęcone zostało tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej. Zostało poprowadzone przez Panią Iwonę Niedojadło z Fundacji FLEXI MIND, a jego uczestnikami byli przedstawiciele administracji samorządowej, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorcy.

Uczestnicy Forum dowiedzieli się m.in.: jakie są kluczowe założenia, cele i odbiorcy procesu deinstytucjonalizacji, a także jakie czynniki ułatwiają jego wdrożenie oraz które rodzaje usług mogą być świadczone takiej formule. Poznali dostępne źródła finansowania i uregulowania prawne w zakresie deinstytucjonalizacji. Zostali zaznajomieni z korzyściami wynikającymi z włączenia podmiotów ekonomii społecznej w jej wdrażanie, szczególnie w kontekście aktualnej oraz prognozowanej sytuacji demograficznej województwie śląskim i dostrzeganej potrzeby poszukiwania alternatyw dla opieki instytucjonalnej.

Spotkanie składało się z części wykładowej, w ramach której omówiono prezentację (dostępna poniżej wraz z pozostałymi materiałami) oraz dyskusyjnej. Uczestnicy Forum mieli okazję wymienić doświadczenia związane z implementowaniem rozwiązań z zakresu de instytucjonalizacji, porozmawiać na temat znanych im przykładów dobrych praktyk, a także przedyskutować możliwości płynące z włączenia kapitału ekonomii społecznej w oferowanie usług społecznych umożliwiających przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Forum. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  1. Prezentacja – Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.
  2. Materiał pomocniczy – Standard rozwoju usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.
  3. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.