Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Czym jest Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi opracowała i zarejestrowała znak, który intuicyjnie informuje o swoim przesłaniu. W rezultacie podpisanej umowy licencyjnej, ROPS uzyskał prawo do nadawania znaku „Zakup Prospołeczny” podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego, dzięki czemu może promować społecznie odpowiedzialne zakupy wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Co daje posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

Posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Kto może poddać się certyfikacji?

Działające na terenie województwa śląskiego:

 1. centra integracji społecznej (CIS),
 2. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 6. fundacje,
 7. stowarzyszenia,
 8. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 10. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

Co należy zrobić, aby wystąpić o nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

 1. Zapoznać się z Zasadami przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”,
 2. Wypełnić wniosek o certyfikację, do którego należy załączyć:
  • Ankietę Podmiotu Ekonomii Społecznej,
  • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru,
  • Bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy lub – w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy – wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności.
 3. Złożyć w formie papierowej dokumenty wymienione w pkt. 2 do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Jak wygląda proces certyfikacji?

 1. ROPS weryfikuje kompletność dokumentów i przekazuje wniosek z załącznikami do Śląskiej Kapituły Certyfikującej lub wzywa podmiot do uzupełnienia dokumentacji.
 2. Śląska Kapituła Certyfikująca przeprowadza postępowanie weryfikacyjne i wydaje decyzję o udzieleniu rekomendacji dla ROPS lub o odmowie.
 3. ROPS nadaje Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w formie zarządzenia Dyrektora ROPS w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnej dokumentacji.
 4. Przyznanie znaku następuje poprzez udzielenie przez ROPS w formie umowy niewyłącznej licencji na używanie znaku na okres 1 roku.
 5. Po upływie roku podmiot zainteresowany przedłużeniem okresu certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku do ROPS.

Dodatkowe informacje na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w województwie śląskim można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83 lub 32-730-68-87 lub poprzez kontakt mailowy: des@rops-katowice.pl.

Informacje o znaku w Polsce można znaleźć pod adresem: http://www.zakupprospoleczny.pl/

Załączniki: