Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór zgłoszeń do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego pn. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Cykl szkoleniowy skierowany jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Celem Akademii jest wzmocnienie umiejętności liderskich i poszerzenie wiedzy osób podejmujących działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnorodnych inicjatyw społecznych.

Akademia Lidera Społeczności Lokalnej składać się będzie z następujących części:

  1. Komunikacja interpersonalna: warsztat oparty na procesie grupowym, którego celem jest rozwijanie kompetencji liderskich poprzez doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, weryfikację swoich zachowań i uprzedzeń w stosunku do jednostek/grup społecznych, naukę radzenia sobie z konfliktem i udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach, negocjowanie.
  2. Rola i zadania lidera: świadomość liderska i obszary zmiany społecznej – rozwijanie stylu liderskiego poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie; rozpoznawanie sytuacji, projektowanie zmiany i pobudzanie społecznego potencjału, ocena realności zaangażowania otoczenia, budowanie i zarządzanie zespołem, dynamika rozwoju grupy, motywowanie współpracowników, planowanie i realizacja inicjatywy.
  3. Środowisko działania: elementy diagnozy środowiska, mapowanie zasobów społecznych, dostosowywanie planowanych działań do potrzeb środowiska lokalnego, tworzenie sieci współpracy i poszerzanie wpływu.
  4. Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej: jak włączać ludzi do działania – angażowanie do wizji zmiany, w tym skuteczne angażowanie decydentów, integracja społeczności lokalnej, modele organizacji społeczności lokalnej, promowanie działań.
  5. Skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych: planowanie inicjatywy/projektu na rzecz społeczności lokalnej, metody pracy ze społecznością lokalną, techniki partycypacji społecznej (dostęp do informacji publicznej, konsultacje, debaty, referenda, petycje), pozyskiwanie środków na inicjatywy, dobór odpowiednich metod i technik, wdrażanie inicjatywy, monitorowanie i ewaluacja, utrwalanie rezultatów działań.
  6. Warsztat wystąpień publicznych i autoprezentacji: reguły komponowania przemówień, techniki skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy oraz metody kontroli tremy i stresu w sytuacji publicznej; w ramach zajęć ćwiczenia przed kamerą (oraz ich późniejsza publiczna analiza), które pozwolą uczestnikom obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości; tworzenie atrakcyjnych i zrozumiałych komunikatów/tekstów w kontaktach z mediami.
  7. Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz zmiany społecznej: formalne aspekty zawierania partnerstw lokalnych, opracowywanie Programów Aktywności Lokalnej, diagnoza zasobów lokalnych, dobór partnerów, cele i rezultaty, wybór grupy docelowej, określenie działań i metod, harmonogram działań, budżet, ewaluacja.

Cykl szkoleniowy będzie trwał od lipca do listopada 2015 r. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze, z częstotliwością 1-2 dwudniowe moduły szkoleniowe w miesiącu, w sali szkoleniowej na terenie Katowic.

Przed zgłoszeniem się do udziału w cyklu szkoleniowym, należy zapoznać się z powyższym programem, a także z Regulaminem uczestnictwa w pozaszkolnych formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani w procesie rekrutacji i potwierdzą swój udział, będą zobowiązani do udziału w całym cyklu szkoleniowym tj. 7 dwudniowych modułach szkoleniowych. W razie nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w trakcie trwania cyklu, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkoleń na rzecz wykonawcy.

Zgłoszenia dokonywane są w systemie elektronicznym za pomocą Formularza Online (FO) udostępnionego poniżej. Następnie wymagane jest przesłanie Formularza Uzupełniającego (FU) na adres mailowy: akwasniak@rops-katowice.pl. Formularz uzupełniający (FU) zawiera informacje dotyczące doświadczenia i motywacji osoby zgłaszającej się do udziału w Akademii Lidera Społeczności Lokalnej (ALSL) i stanowi integralną część zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 16 czerwca do 29 czerwca 2015 roku. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kompletne (zawierające FO + FU). Zgłoszenia niekompletne, a więc niezawierające formularza uzupełniającego oraz zgłoszenia przesłane po terminie 29 czerwca nie będą rozpatrywane.

Formularze zgłoszeniowe i deklaracje w formie papierowej uczestnik będzie zobowiązany dosłać po uzyskaniu potwierdzenia udziału w cyklu szkoleniowym.

O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu szkoleniowym decyduje ilość punktów otrzymana w wyniku oceny formalnej i merytorycznej, a następnie kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym.

Do udziału w cyklu szkoleniowym kwalifikuje się maksymalnie 2 osoby z danej instytucji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu szkoleniowym Akademia Lidera Społeczności Lokalnej w ramach naboru w 2014 roku nie będą kwalifikowane.

Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny. ROPS zapewnia uczestnikom poczęstunek w postaci przerw kawowych oraz 1 gorącego posiłku w każdym dniu szkoleniowym. Dojazd i ewentualny nocleg uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje na temat Akademii Lidera Społeczności Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32 730 68 84.

Poniżej zamieszczono formularz zgłoszeniowy i formularz uzupełniający.