W dniu 13 października 2015 r. w Katowicach odbyła się debata na temat klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Celem debaty było zainicjowanie wojewódzkiej dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, trzeciego sektora i świata nauki na temat potrzeb, korzyści i trudności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Cel ten udało się z powodzeniem zrealizować dzięki aktywnemu udziałowi uczestników debaty, wzajemnej wymianie doświadczeń oraz interesującej dyspucie. Debatę moderowała Magdalena Mike, socjolożka i specjalistka w zakresie ekonomii społecznej, która rozpoczęła spotkanie od przedstawienia idei klauzul społecznych i przybliżenia uczestnikom podstawowych zasad ich wykorzystania.

Głównym elementem debaty był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

  • Adrian Staroniek (naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy)
  • Anna Szczyrba-Niemiec (zastępca Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych)
  • Łukasz Motyka (kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego
    w Katowicach)
  • Mariusz Andrukiewicz (Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”)
  • Marta Maliszewska (Dział Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach)
  • Tadeusz Joniewicz (koordynator projektu „Monitoring zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” z Fundacji Centrum CSR PL)
  • Iwona Piątkowska-Lipka (zastępca kierownika Działu ds. Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

W toku dyskusji panelowej poruszono kwestie dotyczące stosowania odpowiedzialnie społecznych zamówień w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i szans jakie daje wprowadzenie takiego rozwiązania tak dla samorządów, jak i dla podmiotów ekonomii społecznej. Odmienne doświadczenia panelistów pozwoliły na przedstawienie zagadnienia z różnych perspektyw. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania zarówno przedstawicieli instytucji, które wprowadziły klauzule społeczne do swoich procedur i wykorzystując je wspierają procesy reintegracji zawodowej na terenie swojego działania, jak i podmiotu który brał udział w procedurze zamówień publicznych zawierającej klauzule. Poznali wnioski płynące z badań monitoringowych w tym obszarze. Podczas debaty zwrócono również uwagę na trudności w zakresie stosowania klauzul oraz dyskutowano na temat czynników, które mogłyby skłonić do częstszego ich stosowania. Do dyskusji panelowej włączyli się także goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, specjalistów z wydziałów zamówień publicznych urzędów, pracowników organizacji pozarządowych czy podmiotów pomocy
i integracji społecznej. Podkreślono potrzebę edukacji w zakresie klauzul społecznych
i przekonania włodarzy miast i gmin do korzyści płynących z ich stosowania.

Debata była wydarzeniem towarzyszącym ogłoszonemu przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursowi „Klauzule społeczne na start”. Celem konkursu jest wyłonienie trzech podmiotów, które w najwyższym stopniu stosują klauzule społeczne w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Debata na temat klauzul społecznych organizowana była w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.